آیین نامه اجرایی نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷

آیین‌نامه اجرایی” نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی”، موضوع تبصره (1) ماده (41)

 مصوب شماره 63/2/188986 مورخ 1387/11/23

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

 بسمه تعالی

با صلوات برمحمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

اعضای مذکور در بندهای (1) الی (6) شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی موضوع ماده (41) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی در جلسه مورخ  1387/8/26بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (41) قانون یاد شده، آیین­نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

آیین‌نامه اجرایی”نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل(44) قانون اساسی

 

ماده 1

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی که دراین آیین‌نامه به اختصار “شورا” نامیده می‌شود، در صورت داشتن موضوع قابل رسیدگی و دستور جلسه، حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل می‌شود.

تبصره  در موارد نیاز برگزاری جلسات فوق العاده بنا به تشخیص رییس شورا مجاز است.

ماده 2

ریاست شورا بر عهده رییس جمهور و در غیاب ایشان بر عهده معاون اول رییس جمهور است.

ماده 3

جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت حاضرین متضمن نظر موافق دو سوم اعضای حاضر بندهای (1) تا (6) ماده (41) قانون، معتبر است.

ماده 4

مصوبات شورا توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا) ابلاغ می شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی سخنگوی شورا نیز است.

ماده 5

دعوت از اعضاء حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسات شورا با امضای دبیر شورا به عمل می آید. دستور جلسات و مستندات مربوط به همراه دعوت نامه برای اعضاء ارسال می‌شود.

ماده 6

پیشنهاد هریک از اعضای شورا برای درج در دستور جلسات در صورت تایید دو سوم اعضاء حاضر شورا، در کمیسیون فرعی شورا موضوع ماده (10) این آیین‌نامه بررسی می­ شود و نظر کمیسیون به شورا منعکس می‌شود.

ماده 7

اعضای شورا و دستگاه های ذیربط موظفند در صورت ارائه پیشنهاد برای طرح در شورا، دلایل توجیهی، مدارک و گزارش های مربوط را به دبیرخانه شورا ارایه نمایند.

ماده 8

دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر و وظایف آن به شرح زیر است:

  • تهیه پیش نویس نهایی مقررات اجرایی شامل آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه ها و ضوابط در ارتباط با وظایف و اختیارات شورا و ارائه آن­ها به شورا برای تصویب.
  • پیشنهاد خط مشی اجرایی سالانه شورا و ارایه آن­ ها به شورا برای اتخاذ تصمیم.
  • بررسی و تهیه گزارشات کارشناسی و تحلیلی مورد نیاز برای طرح در شورا حسب لزوم با استفاده از خدمات مشاوره­‌ای.
  • تهیه مفاد دستور جلسات و تنظیم دعوت نامه تشکیل جلسات شورا و صورت جلسات مربوط.
  • تنظیم مصوبات شورا برای ابلاغ توسط دبیر شورا.
  • ایجاد و به‌هنگام­‌سازی بانک اطلاعات مصوبات و تصمیمات شورا.
  • تدوین برنامه‌‌های فرهنگی- تبلیغاتی در چار چوب سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و پیشنهاد به شورا.
  • تدوین شاخص‌های اجرایی پایش و نظارت تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی و پیشنهاد آن‌ها به شورا برای تصویب.
  • پیگیری امور محوله به دستگاه‌های اجرایی در راستای مصوبات شورا و تهیه گزارش‌های پایش لازم در این خصوص برای ارایه به شورا.
  • انجام سایر امور محوله از سوی شورا، رییس و یا دبیر آن.

ماده 9

 دبیر شورا مجاز است با هماهنگی رییس شورا از کارشناسان و مسئولان ذیربط برای شرکت در جلسات شورا دعوت نماید.

ماده 10

دبیرخانه شورا می­‌تواند به منظور بررسی موارد ارجاعی، کمیسیون فرعی تشکیل دهد. دستورالعمل نحوه تشکیل و اداره جلسات این کمیسیون به تصویب اعضای آن خواهد رسید.

 

سید شمس‌الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا