آیین نامه نحوه هزینه کرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغیب، تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی مصوب ۱۳۸۷

مصوب شماره ۶۳/۲/۲۰۶۱۹۲/۲۰۷۹۴۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸
شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی

 بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی – هیأت واگذاری

 

شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷ بنا به پیشنهاد هیأت واگذاری و به استناد تبصره «۴» ماده«۲۷»  قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم «۴۴» قانون اساسی، آییننامه اجرایی نحوه هزینه کرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغیب، تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی را به شرح زیر تصویب نمود:

 

آییننامه اجرایی نحوه هزینه کرد اعتبارات مربوط به آموزش، ترغیب، تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی

ماده ۱

 به کارکنان سازمان خصوصی سازی بابت آموزشهای ویژه و تخصصی کوتاه مدت، تا سقف ۸۰ ساعت در هر سال، مبلغی معادل حداکثر دو ماه و نیم حقوق و مزایای مستمر ماهانه به تشخیص مدیر عامل سازمان از محل اعتبارات موضوع این آییننامه پرداخت خواهد شد.

ماده۲

در صورت اعزام کارکنان سازمان خصوصی سازی به خارج از مرکز (در داخل کشور) برای اجرای دورههای آموزشی و یا تدریس، علاوه بر سقفهای تعیین شده در مقررات مربوط، هزینههای اقامت، غذا و ایاب و ذهاب آنان قابل پرداخت است.

ماده ۳

به منظور تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل «۴۴» قانون اساسی و اجرای مطلوب برنامههای خصوصی سازی در کشور و تسریع در دستیابی به شاخصهایی از جمله:

  • اطلاعرسانی مناسب به منظور شفافسازی و جلوگیری از رانتخواری،
  • انجام مطالعات پایهای و تطبیقی،
  • اصلاح و کارآمدسازی مقررات اجرایی،
  • آماده ‌سازی بنگاه­ها، اصلاح ساختار و بهسازی شرکتها،
  • بازاریابی مناسب و جذب سرمایهگذاران بالقوه داخلی و خارجی،
  • عرضه بنگاههای دولتی و متعلق به دولت،
  • کمک به توسعه مشارکت عمومی از طریق واگذاری تدریجی سهام به عموم مردم و بسط و تعمیق بازار بورس،
  • تحقق اهداف بودجهای و وصول درآمدهای پیشبینی شده حاصل از واگذاریها،
  • تحقق برنامهها و افزایش حجم کمی و کیفی واگذاریها

سازمان خصوصی سازی میتواند به کارکنانی که در تحقق اهداف خصوصی سازی عملکرد ویژه و موثری داشتهاند، حداکثر سه ماه حقوق و مزایای مستمر ماهانه به عنوان پاداش کارایی پرداخت نماید.

ماده ۴

 دستورالعمل نحوه و میزان پرداخت حقالتدریس و پاداشهای موضوع این آییننامه، به تصویب هیأت عامل سازمان خصوصی سازی خواهد رسید.

ماده ۵

اعتبارات مورد نیاز این آییننامه همه ساله پس از تصویب مجمع عمومی سازمان، عینا در ردیف لایحه بودجه سالانه کل کشور منظور خواهد شد.

 

سید شمس الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا