دستورالعمل نحوه اعمال مشوق های مالی و یا غیرمالی، موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶) قانون مصوب سال ۱۳۸۸

مصوب شماره ۶۳/۲/۲۰۶۲۹۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۸

شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی – هیأت واگذاری

 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۲۷بنا به پیشنهاد هیأت واگذاری و به استناد تبصره «۱» ماده «۱۶» قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌ های مالی و یا غیرمالی موضوع ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

دستورالعمل نحوه اعمال مشوق‌ های مالی و یا غیر مالی

ماده ۱

 هیأت واگذاری مکلف است به خریداران سهام کنترلی شرکت هایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را طی دوره تقسیط، به میزانی بیش از آنچه در سند واگذاری ثبت شده است، به ترتیب مقرر در این دستورالعمل افزایش دهند، مشوق های مالی و یا غیرمالی اعطا نماید.

ماده ۲

 هیأت واگذاری مکلف است به خریداران سهام شرکت هایی که اقدام به آموزش و به کارگیری نیرو‌های مازاد سایر شرکت های واگذار شده در واحد خود نمایند، به ترتیب مقرر در این دستورالعمل، مشوق های مالی و یا غیر مالی اعطاء نماید.

ماده ۳

 اعطای مشوق های مالی و یا غیر مالی موضوع این دستور العمل، منوط به ارائه برنامه کتبی خریدار برای حفظ و افزایش سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان شرکت، پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیأت­واگذاری است.

ماده ۴

 سازمان خصوصی سازی مکلف است در زمان واگذاری سهام، موضوع ارایه مشوق های مالی و یا غیرمالی و تعهدات موضوع این دستورالعمل را در آگهی‌های فروش و یا مکاتبات مربوط، به اطلاع عموم و متقاضیان برساند.

ماده ۵

 سازمان خصوصی سازی موظف است هنگام واگذاری شرکت، به منظور دستیابی به شاخصی مناسب برای محاسبه مشوق های مالی موضوع این دستورالعمل، اندازه شرکت های قابل واگذاری را بر اساس ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری شرکت و یا تعداد کارکنان آن به ترتیب زیر طبقه بندی نماید.در ارزیابی اندازه شرکت بر اساس معیار (الف) و (ب) ذیل، هر حالت که شرکت را در طبقه بالاتر قرار دهد، معیار اندازه شرکت است.

الف- اندازه شرکت بر اساس ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری شرکت معادل قیمت پایه هر سهم ضرب در تعداد کل سهام.

اندازه شرکت

میزان ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری شرکت

کوچک

یکصد میلیارد ریال  ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری

متوسط

پانصد میلیارد ریال  ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری شرکت  > یکصد میلیارد ریال

بزرگ

هزار میلیارد ریال  ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری شرکت  > پانصد میلیارد ریال

خیلی بزرگ

هزار میلیارد ریال > ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری

 

 ب- اندازه شرکت بر اساس تعداد کارکنان.

اندازه شرکت

تعداد کارکنان

کوچک

۵۰ نفر یا کمتر

متوسط

بین ۵۱ تا ۵۰۰ نفر

بزرگ

بین ۵۰۱ تا ۲۵۰۰ نفر

خیلی بزرگ

بیشتر از ۲۵۰۰ نفر

 

ماده ۶

 مشوق های مالی موضوع این دستورالعمل به خریداران واجد شرایط به تفکیک سه نوع مشوق شامل تخفیف حداکثر معادل پنج درصد اصل ثمن معامله، یا کاهش حداکثر معادل سی درصد سود فروش اقساطی و یا تخفیف زمانی به مفهوم بازنگری در مدت قرارداد ناشی از تطویل دوره بازپرداخت اقساط، حداکثر به مدت دو سال بدون احتساب سود فروش اقساطی به شرح ذیل است:

میزان مشوق اعطایی به خریداران در قبال افزایش تعداد کارکنان نسبت به تعداد ثبت شده در سند واگذاری

ردیف

نوع مشوق اعطایی به خریداران

شرکت خیلی بزرگ

شرکت بزرگ

شرکت متوسط

شرکت کوچک

۱

درصد تخفیف در اصل ثمن معامله به ازای هر ۱۰% افزایش در سطح تعداد کارکنان

۰/۵

۰/۴

۰/۳

۰/۲

۲

درصد کاهش سود فروش اقساطی به ازای هر ۱۰% افزایش در سطح تعداد کارکنان

۳

۲/۵

۲

۱/۵

۳

مدت تمدید دوره فروش اقساطی به ازای هر ۱۰% افزایش در سطح تعداد کارکنان

۲/۵ ماه

۲ ماه

۱/۵ ماه

۱ ماه

 

 

تبصره۱-  شرط استفاده از مشوق های موضوع این ماده افزایش میانگین سالانه تعداد کارکنان شرکت پس از واگذاری نسبت به تعداد ثبت شده در سند واگذاری با توجه به  افراد جایگزین شده در ازای افراد بازنشسته و بازخرید شده طی سنوات پس از واگذاری است، مشروط بر آنکه هیچگاه کاهش تعداد کارکنان طی دوره مورد بررسی از ده درصد (۱۰%) بیشتر نباشد.

تبصره۲– مبنای سنجش تغییرات اشتغال در شرکت واگذار شده پرداخت مستمر حق بیمه حداقل به مدت یک سال در مورد کارکنان جدیدالاستخدام پس از واگذاری تا موعد درخواست و ارایه مستندات معتبر حق بیمه پرداخت شده از سوی خریداران در شرایط افزایش اشتغال است.

ماده ۷

 مشوق های مالی موضوع این دستورالعمل طی مدت پنج سال بعد از زمان واگذاری (در خصوص واگذاری ‌های نقدی) و طی دوره تقسیط (در خصوص واگذاری ‌های نقد و اقساط)، حداکثر در دو نوبت و پس از گذشت حداقل دو دوره مالی عملکرد شرکت بعد از زمان واگذاری، بنا به درخواست خریداران قابل محاسبه و اعطا خواهد بود.

تبصره – چنانچه زمان پرداخت ثمن نقدی معامله از سوی خریداران سهام موضوع این دستورالعمل در شش ماهه اول سال مالی شرکت باشد، سال مزبور به عنوان سال مالی عملکرد خریدار منظور خواهد شد و در غیر این صورت سال یادشده به عنوان عملکرد قبل از واگذاری شرکت محسوب می‌ شود.

ماده ۸

 انتخاب نوع و تعیین میزان مشوق های مالی موضوع این دستورالعمل در هر مورد بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.

ماده ۹

 سازمان خصوصی سازی موظف است همه ساله نسبت به معرفی و تقدیر از خریداران برتری که مشمول مشوق های این دستورالعمل شده ­اند اقدام نماید.

ماده ۱۰

 کلیه منابع لازم برای اعطای مشوق های این دستورالعمل از محل باقی مانده اقساط خریدار تأمین و پرداخت خواهد شد.در صورت عدم کفایت حصه باقی مانده اقساط خریدار برای تأمین منابع لازم برای تأمین مالی مشوق های این دستورالعمل در فروش‌های اقساطی و یا در موارد فروش نقدی، منابع مذکور حسب مورد، با هماهنگی خزانه ‌داری کل کشور از محل حساب رد وجوه درآمدهای حاصل از فروش سهام شرکت‌ها تأمین و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۱

با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی در خصوص شرکت هایی که از شرایط خاص برخوردار باشند، هیأت واگذاری می‌تواند نوع و میزان مشوق های مالی موضوع این دستورالعمل را تعیین و تصویب نماید.

سید شمس الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا