اجازه واگذاری سهام شرکتهایی که نمادمعاملاتی آنها در بورس اوراق بهادار باز نشده است به روش مزایده به سازمان خصوصی سازی مصوب 1383

اجازه واگذاری سهام شرکتهایی که نمادمعاملاتی آنها در بورس اوراق بهادار باز نشده است به روش مزایده به سازمان خصوصی سازی  مصوب ۱۳۸۳,۱۰,۲۷

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۴۴۷۲۱/۶۶۱/هـ مورخ ۱۹/۱۰/ ۱۳۸۳و‌زارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند “الف” ماده (۱۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۹ـ تصویب نمود:
سازمان خصوصی‌سازی مجاز است درخصوص کلیه شرکتهایی که و‌اگذاری سهام آنها از طریق بورس تعیین گردیده است، با توجه به ضرو‌رت تأ‌مین اهداف تعیین شده در بودجه کل کشور و محقق شدن ارقام درآمدی مورد نظر، در صورتی که تا تاریخ تصویب این تصویبنامه نماد معاملاتی آنها در بورس او‌راق بهادار باز نشده باشد، نسبت به و‌اگذاری آنها به رو‌ش مزایده اقدام نماید.

محمد رضا عارف – معاون اول رییس جمهور