تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 1385

تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار

هیئت وزیران در جلسه مورخ۸/۹/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد ۲۰۴۰۸ مورخ ۱۱/۶/۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱

تشکیلات سازمان بورس و اوراق بهادار که به اختصار تشکیلات سازمان نامیده می‌شود به شرح مواد این ‌تصویب‌نامه است.

ماده۲

سازمان دارای چهار معاونت به شرح زیر است:
الف ـ معاونت نظارت بر نهادهای مالی
ب ـ معاونت نظارت بر بورسها و ناشران
ج ـ‌ معاونت اجرایی
د ـ معاونت حقوقی

ماده۳

سازمان علاوه بر معاونتها، دارای واحدهای اداری دیگری به شرح زیر است که به طور مستقیم زیر نظر رییس سازمان فعالیت خواهند کرد:‌
۱ـ مدیریت روابط عمومی و بین‌الملل
۲ـ مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی
۳ـ مدیریت حراست

ماده۴

شرح تفصیلی وظایف هر یک از واحدهای اداری سازمان و همچنین رده‌های استخدامی آنان در چارچوب اساسـنامه و قـانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۸۴ـ به موجب دستورالعملی است که به تصویب هیئت مدیره سازمان خواهد رسید.

ماده۵

کارگروههای تخصصی هیئت مدیره پس از تصویب هیئت مدیره، تشکیل می‌گردد. اعضای هیئت مدیره در قالب کارگروههای تخصصی فعالیت خواهند کرد. هر یک از اعضای هیئت مدیره نظارت بر بخشی از عملیات اجرایی سازمان را با تعیین رییس سازمان برعهده خواهند گرفت.

ماده۶ 

بورسها، کانونها، نهادهای مالی و سایر شرکتهایی که مجوز خود را از سازمان یا شورا دریافت نموده‌اند موظفند ساختار نظارتی خود را در چارچوب مصوبات سازمان شکل دهند.

ماده۷

شرایط احراز و تأیید صلاحیت مدیران ارشدی که در تشکیلات مندرج در ماده (۶) این تصویب‌نامه فعالیت می‌نمایند توسط هیئت مدیره سازمان انجام می‌گیرد.

ماده۸

‌چارچوب گزارشات بورسها، نهادهای مالی و سایر شرکتهایی که مجوز فعالیت خود را از سازمان و یا شورا دریافت نموده‌اند به موجب دستورالعملی است که به تصویب سازمان می‌رسد.

ماده۹ 

بورسها، کانونها و شرکتهایی که مجوز فعالیت خود را از سازمان و یا شورا دریافت نموده‌اند موظفند گزارشات درخواستی سازمان را به نحوی که سازمان معین می‌کند به سازمان ارایه دهند.

ماده۱۰ 

سازمان محتوای اطلاعات مورد نیاز خود از گزارشات ویژه حسابرسان و بازرسان را تعیین خواهد نمود و آنان موظفند که براساس آن اقدام نمایند.

ماده۱۱

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همطراز معاون وزیر می‌باشد.

ماده ۱۲

نیز به نمودار سازمانی و تشکیلات سازمان مربوط می‌شود.