دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران بورس ها و بازارهای خارج از بورس 1385

دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران بورس ها و بازارهای خارج از بورس ۱۳۸۵/۰۸/۱۴

در اجرای ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴و به‌منظور تأیید صلاحیت عمومی و حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس ، دستورالعمل تأیید صلاحیت مدیران بورس‌ها در ۱۴ ماده،۲ تبصره و ۶ پیوست تدوین شده و در تاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۸۵ به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.

ماده ۱

اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ به همان معانی در این دستورالعمل به‌کار می‌روند. واژه‌های دیگری نیز به‌شرح زیر تعریف می‌شوند:

۱- سازمان: سازمان بورس و اوراق بهادار

۲- قانون: قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ۱۳۸۴مجلس شورای اسلامی

۳- مقررات: کلیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هایی که توسط ارکان ذیصلاح بازار اوراق بهادار یا تشکل‌های خودانتظام در چارچوب صلاحیت آنها ، به تصویب رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است.

۴- بورس : شامل بورس اوراق بهادار، بورس کالا، بازار خارج از بورس و بازار مشتقه می‌شود.

۵- کمیته: منظور کمیته تأیید صلاحیت‌ است که مطابق ماده (۲) این دستورالعمل تشکیل می‌شود.

۶- متقاضی: عضو حقوقی هیئت مدیره بورس که تقاضای تأیید صلاحیت نماینده خود در هیئت مدیره بورس را به سازمان ارائه داده‌ است، یا هیئت مدیره بورس که تقاضای تائید صلاحیت مدیرعامل منتخب خود را به سازمان ارائه می‌دهد.

۷- داوطلب: شخصی حقیقی است که جهت عضویت در هیئت مدیره یا تصدی سمت مدیر عاملی بورس، اعلام آمادگی نموده و توسط متقاضی برای انتصاب به این سمت‌ها به سازمان معرفی شده است. ماده ۲ : به منظور بررسی مدارک و اطلاعات مربوط به داوطلب و تائید صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای داوطلب در چارچوب این دستورالعمل، کمیته‌ای به نام کمیته تائید صلاحیت‌ها متشکل از سه عضو به انتخاب هیئت مدیره سازمان تشکیل می‌گردد.

ماده ۳

تصمیم‌گیری در کمیته با اکثریت آرا صورت می‌پذیرد، مگر اینکه در این دستورالعمل روش دیگری پیش‌بینی شده باشد.

ماده ۴

دبیر کمیته توسط معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان انتخاب می‌شود. دریافت و بررسی مدارک و اطلاعات مربوط به داوطلبان، هماهنگی جهت تشکیل جلسات کمیته و تهیه صورتجلسات مربوطه توسط دبیر کمیته انجام می‌‌شود.

ماده ۵ 

تصمیمات در خصوص تأیید صلاحیت هریک از داوطلبان طی صورتجلسه‌ای توسط دبیرکمیته تنظیم شده و به امضای تمامی اعضای کمیته می‌رسد و یک نسخه از آن به همراه سایر مدارک مربوطه ، نزد معاونت نظارت بر بورسها وناشران نگهداری گردیده و نسخه‌ای دیگر جهت بایگانی به دبیرخانه هیئت مدیره سازمان ارسال می‌شود. تبصره: نتایج بررسی صلاحیت عمومی و حرفه‌ای داوطلب مطابق فرم پیوست شماره (۲) تنظیم می‌شود.

ماده ۶

صلاحیت عمومی و حرفه‌ای هر یک از داوطلبان باید قبل از انتصاب به سمت‌های مورد نظر در بورس‌ها، مطابق این دستورالعمل به تأیید برسد.

ماده ۷

متقاضی باید فرم‌ پیوست شماره (۱) این دستورالعمل را براساس نظر کمیته تکمیل و به همراه سایر مدارک و اطلاعات لازم که کمیته تعیین می‌نماید، برای دبیر کمیته ارسال دارد. دبیرکمیته موظف است در صورت ناقص بودن فرم‌ها، مدارک و اطلاعات، یا در صورتی‌که تشخیص دهد اطلاعات و مدارک دیگری لازم است، موضوع را حداکثر ظرف یک هفته به متقاضی اطلاع داده و پس از تکمیل مدارک، جلسه کمیته را با دعوت از اعضاء، ظرف ۱۰ روز تشکیل دهد. تبصره: عدم تکمیل مدارک مربوط به تأیید صلاحیت عمومی داوطلب که باید مطابق ماده (۱۰) تهیه شود، به‌منزله عدم تکمیل مدارک مذکور در این ماده تلقی نخواهد گردید.

ماده ۸

داوطلب باید سوابق تجربی و تحصیلی لازم برای این سمت‌ها را داشته باشد و صلاحیت علمی و عمومی وی احراز شود. امتیاز سوابق تجربی و تحصیلی داوطلب مطابق پیوست‌های (۳) و (۴) این دستورالعمل محاسبه می‌شود.

ماده ۹ 

صلاحیت علمی داوطلب توسط کمیته تأیید می‌شود. حوزه‌های مورد ارزیابی در این ماده، مطابق پیوست شماره (۵) است.

ماده ۱۰

دبیرکمیته باید بلافاصله پس از تکمیل مدارک مذکور در ماده (۷)، اطلاعات لازم داوطلبان را طبق فرم پیوست (۶) به مدیریت حراست سازمان ارسال دارد. مدیریت حراست سازمان باید اقدامات لازم را برای بررسی صلاحیت عمومی داوطلبان انجام داده و همزمان دبیرکمیته را در جریان اقدامات انجام شده قرار دهد و در نهایت نتیجه مربوط به صلاحیت عمومی هر یک از داوطلبان را کتباً برای برای دبیرکمیته ارسال کند.

ماده ۱۱

کمیته براساس اظهار نظر ومدارک ارسالی توسط مدیریت حراست و سایرمدارک مربوطه، نسبت به رد یا تأیید صلاحیت عمومی داوطلب تصمیم‌گیری می کند.

ماده ۱۲

اطلاعاتی که به موجب این دستورالعمل و به منظور اجرای وظایف، در اختیار اعضای کمیته، دبیر کمیته یا هر یک از کارکنان سازمان قرار می‌گیرد، محرمانه تلقی شده و نباید به جز در موارد تعیین‌شده توسط هیئت مدیره سازمان، اظهار گردد.

ماده ۱۳

شرایط تأیید صلاحیت داوطلب به قرار زیر است:

الف) صلاحیت عمومی داوطلب باید به تأیید کمیته رسیده باشد.

ب) برای عضویت در هیئت مدیره بورس، داوطلب باید حداقل ۴۰ درصد امتیاز مربوط به هر یک از حوزه‌های سوابق‌کاری، سوابق تحصیلی و صلاحیت علمی را کسب کند و مجموع امتیازات وی بیش از ۵۰درصد مجموع حداکثر کل امتیازات این سه حوزه باشد.

د) برای تصدی سمت مدیرعاملی بورس ، داوطلب باید حداقل ۵۰ درصد امتیاز هر یک از حوزه‌های سوابق‌کاری، سوابق تحصیلی و صلاحیت علمی را کسب کند و مجموع امتیازات وی بیش از ۶۵ درصد مجموع حداکثر کل امتیازات این سه حوزه باشد.

ماده ۱۴

دبیر کمیته موظف است نتیجه بررسی صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای داوطلب را به نحو مقتضی به وی اطلاع دهد.