دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس فلزات تهران مصوب 1386

دستورالعمل ثبت سفارش کالا در بورس فلزات تهران مصوب ۱۳۸۶,۰۲,۰۹

در راستای اجرای مواد ۲۱ آیین نامه معاملات مصوب مورخ ۰۳ / ۰۶ / ۸۲ شورای بورس و اصلاحات بعدی آن و ۲۲ آیین نامه اتاق پایاپای بورس فلزات مصوب مورخ ۰۹ / ۰۳ / ۸۴ شورای بورس و با هدف افزایش شفافیت معاملات، حمایت از حقوق سرمایه گذاران و سامان بخشیدن به ثبت سفارش های مشتریان (اعم از خریداران و فروشندگان) در این بورس ها این دستورالعمل تدوین و تصویب می گردد.

ماده ۱

کلیه کارگزاران موظفند سفارش های هریک از مشتریان را در فرمهای ثبت سفارش که توسط بورس ابلاغ می گردد، ثبت نمایند.

ماده ۲

کلیه نقل و انتقالات وجوه بین کارگزار و مشتری از طریق انتقال فی مابین حساب‌های بانکی کارگزاری و مشتری صورت خواهد پذیرفت و انتقال وجه از سایر طرق ممنوع می باشد. بانک یا بانک های مورد نظر و نوع حساب توسط بورس تعیین می گردد.

ماده ۳

درج کد مشتری در فرم ثبت سفارش الزامی است.

ماده ۴

کد مشتری موضوع ماده ۳ این دستورالعمل بایستی قبلاً به درخواست مشتری، توسط کارگزار از بورس اخذ شده باشد. جهت اخذ کد مشتری کارگزار بایستی مدارک زیر را به بورس ارائه نماید.

۱برای اشخاص حقیقی کپی شناسنامه و کارت ملی که توسط کارگزار برابر اصل شده باشدو برای اشخاص حقوقی مدارک تأسیس و دارندگان امضای مجاز و کپی شناسنامه صاحبان امضای مجاز که توسط کارگزار برابر اصل شده باشد.

۲فرم تکمیل شده درخواست کد به شرح پیوست این دستورالعمل

تبصره: فرم درخواست کد توسط بورس ابلاغ می گردد.

ماده ۵

کارگزاران مکلفند فرم های ثبت سفارش را برای هر مشتری به ترتیب شماره سریال بایگانی و حسب استعلام به بورس و یا سازمان ارائه نمایند.

ماده ۶

جهت رعایت نوبت مشتریان ثبت زمان و تاریخ دقیق، هنگام تکمیل فرم سفارش الزامی است . این قاعده در مورد سفارش های الکترونیکی یا تلفنی نیز صادق می باشد. کارگزاران مکلفند براساس اولویت زمانی دریافت سفارش مشتری، نسبت به اجرای سفارش اقدام نمایند.

ماده ۷

کارگزار موظف است هنگام دریافت سفارش خرید، حداقل ۱۰ درصد بهای تقریبی معامله را در حساب پیش دریافت از مشتری یا حساب کنترل اعتبار اعطایی به مشتری نزد کارگزار منظور نماید. حساب پیش دریافت مشتری از محل وجوه واریزی وی به حساب جاری معاملاتی کارگزار یا بستانکاری وی در حساب کارگزاری و حساب کنترل اعتبار اعطایی مشتری از محل وجوه متعلق به شرکت کارگزاری قابل تأمین است.

تبصرهکارگزار موظف است در دفاتر خود برای حساب پیش دریافت از مشتری و حساب کنترل اعتبار اعطایی به مشتری سرفصل جداگانه ایجاد نماید و در هنگام اجرای سفارش خرید هر مشتری، اطمینان یابد که مبلغ کل سفارش های خرید وی که توسط آن کارگزاری درحال اجراست، بیش از ده برابر مجموع مانده های این دو حساب نباشد.

ماده ۸

در صورتیکه خریدار پس از ارائه سفارش و قبل از انجام معامله از خرید کالا منصرف شود و یا چنانچه کارگزار خریدار به هر علت نتواند نسبت به خرید کالای موضوع سفارش اقدام کند، پیش دریافت مشتری آزاد می شود.

تبصره مراتب انصراف خریدار باید قبل از تحقق معامله ذیل فرم سفارش مربوطه درج و به امضای طرفین برسد.

ماده ۹

چنانچه خریدار پس از اعمال سفارش توسط کارگزار خریدار از پرداخت الباقی وجه موضوع سفارش ظرف مهلت مقرر خودداری نماید معامله موردنظر محقق نشده و کارگزار خریدار کلیه کارمزدهای انجام معامله را از محل پیش دریافت مشتری یا اعتبار اعطایی به وی کسر و فروشنده برای مطالبه خسارات وارده به خود به کانون کارگزاران مراجعه خواهد کرد.

تبصرهبعد از گذشت ۱۰ روز کاری از احراز عدم تحقق معامله، کارگزار خریدار پس از استعلام از کانون کارگزاران و اطمینان از عدم طرح شکایت بابت مطالبه خسارت، الباقی پیش دریافت مشتری را به وی مسترد خواهد کرد.

ماده ۱۰

در صورتیکه کارگزار هر یک از وظایف و تکالیف مقرر در این دستورالعمل را رعایت نکند در مقابل ادعای طرف مقابل مسئول و پاسخگو بوده و اقدام کارگزاری حسب مورد براساس مقررات انضباطی مربوطه، تخلف محسوب خواهد شد.

ماده ۱۱

کارگزاران مکلفند ظرف حداکثر ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل عملیات خود را با مفاد آن تطبیق دهند. بدیهی است در پایان مهلت مذکور با کارگزاران متخلف برابر مقررات برخورد خواهد شد.