دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس مصوب 1384

در راستای اجرایینمودن مادۀ ۵ «آیین‌نامۀ انضباطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس» و به‌منظور به‌سازی فرآیند افزایش‌سرمایه و کوتاه‌نمودن فاصله زمانی میان تصویب افزایش سرمایه و انتشار اوراق سهام جدید، دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، به شرح زیر تدوین یافته، و در جلسه ۱۹/۶/۱۳۸۴ هیئت‌مدیره به‌تصویب رسیده است:

تعـاریف

ماده ۱

اصطلاحات به‌کار رفته در این دستورالعمل به‌شرح زیر است:

بورس: منظور سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.

شرکت: منظور شرکت پذیرفته شده در بورس است.

گواهی‌نامه حق‌تقدم (حق خرید): گواهی‌نامه‌ای است که در آن میزان حق‌تقدم در خرید سهم، وجوه قابل واریز و مطالبات سهامدار در صورتی که وجود داشته باشد، قید شده است.

گواهی‌نامه نقل‌وانتقال و سپرده سهام: گواهی‌نامه‌ای است که دارایی سهام و میزان سهام سپرده شدۀ سهامدار را نشان می‌دهد.

ماده ۲

شرکت مکلف است برای افزایش‌سرمایه، علاوه‌بر رعایت قانون تجارت، مفاد این دستورالعمل را رعایت نماید.

افزایش سرمایه از محل مطالبات و آوردۀ نقدی سهامداران

انتشار آگهی پذیره‌نویسی و ارسال گواهی‌نامۀ حق‌تقدم

ماده ۳

شرکت مکلف است حداکثر ۵ روز کاری پس از تصویب نهایی افزایش سرمایه، آگهی پذیره‌نویسی سهام جدید را در روزنامه کثیرالانتشار خود منتشر کرده و همزمان به بورس اطلاع دهد.

تبصره: فاصلۀ زمانی بین تاریخ تصویب افزایش سرمایه و تاریخ شروع پذیره‌نویسی نباید بیش از ۱۵ روز کاری باشد.

ماده ۴

حداقل ۵ روز کاری قبل از تاریخ شروع پذیره‌نویسی،”شرکت“ مکلف است ”گواهی‌نامه‌های حق‌تقدم“ را به‌صورت سفارشی به آدرس پستی سهامداران ارسال کند.

ماده ۵

”شرکت“ مکلف است المثنی ”گواهی‌نامه حق‌تقدم“ آن دسته از سهامدارانی را که گواهی‌نامه‌های خود را قبل از شروع پذیره‌نویسی، از طریق پست دریافت نکرده باشند، در صورت مراجعه سهامدار، در محل ”شرکت“ یا مکان دیگری که توسط ”شرکت“ مشخص می‌شود، به سهامداران تحویل دهد.

پذیره‌نویسی

ماده ۶

زمان پذیره‌نویسی سهام جدید، از تاریخ شروع پذیره‌نویسی آغاز می‌شود و مدت آن ۶۰ روز خواهد بود.

تبصره ۱: تمدید مهلت پذیره‌نویسی فقط یک‌بار و حداکثر برای ۳۰ روز و با موافقت ”بورس“ امکان‌پذیر است. برای این منظور، ”شرکت“ مکلف است حداقل ۱۵ روز قبل از اتمام دوره پذیره‌نویسی، تقاضای تمدید دوره پذیره‌نویسی را به ”بورس“ تسلیم نماید. ”بورس“ باید حداکثر ظرف ۵ روز کاری نظر خود را اعلام کند.

تبصره ۲: آگهی تمدید پذیره‌نویسی باید حداقل ۵ روز کاری قبل از اتمام مهلت پذیره‌نویسی در روزنامه کثیرالانتشار درج و همزمان به ”بورس“ اطلاع داده شود.

عرضۀ عمومی

ماده ۷

شرکت“ موظف است ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ شروع مهلت پذیره‌نویسی، نسبت به فروش پاره‌‌ سهام ناشی از افزایش‌سرمایه اقدام و وجوه ناشی از آن را به بستانکار حساب دارندگان حق‌تقدم ذی‌ربط منظور نماید.

ماده ۸

”شرکت“حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده را حداکثر ۲۰ روز پس از پایان دوره پذیره‌نویسی، با رعایت مفاد آیین‌نامۀ معاملات بورس، به عموم عرضه می‌کند. وجوه حاصل از این کار، پس از کسر هزینه‌های مربوط، به بستانکار حساب دارندگان حق‌تقدم ذی‌ربط منظور می‌شود.

تبصره ۱: در صورتی‌که حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده، برابر یا بیش از ۵ درصد میزان افزایش‌سرمایه باشد، ”شرکت“ باید حداقل ۵ روز کاری پیش از عرضۀ عمومی، همزمان با اعلام به بورس، موضوع را از طریق انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند.

تبصره ۲: درصورتی‌که حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده، بین ۱ تا ۵ درصد میزان افزایش سرمایه باشد، اطلاع‌رسانی حداقل ۱ روز کاری پیش از عرضه عمومی، از طریق سیستم معاملات ”بورس“ انجام می‌شود.

تبصره ۳: زمان در نظرگرفته‌شده در تبصره ۱ به مهلت عرضه عمومی تعیین‌شده در ماده ۷ اضافه خواهد شد.

تبصره ۴: سازمان موظف است قبل از تأیید افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده، اطمینان حاصل کند که حق‌تقدم استفاده‌نشده، حتماً به‌فروش خواهد رسید، و در صورت لزوم، از سهامداران عمده تعهدات لازم در این مورد را اخذ کند.

ثبت افزایش سرمایه

ماده ۹

”شرکت“ مکلف است حداکثر ۷ روز کاری پس از انقضای مهلت پذیره‌نویسی یا عرضه عمومیِ حق‌تقدم‌های استفاده‌نشده، اسناد افزایش سرمایه را به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه و تأییدیه آن را به ”بورس“ تسلیم کند.

ماده ۱۰

”شرکت“ مکلف است مراحل ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها را پیگیری نموده و چنانچه این زمان بیش از ۳۰ روز کاری به طول انجامد، مراتب را به ”بورس“ گزارش کند.

قابل‌معامله‌‌شدن سهام جدید

ماده ۱۱

”شرکت“ موظف است حداکثر ۲۰ روز کاری پس از ثبت افزایش سرمایه، ”گواهی‌نامه نقل‌وانتقال و سپرده سهام“ را در اختیار سهامداران قرار دهد.

تبصرۀ ۱: شرکت موظف است برنامۀ زمان‌بندی ارائۀ گواهی‌نامه نقل‌وانتقال و سپرده سهام را در چارچوب مهلت تعیین‌شده در این ماده، در روزنامه کثیرالانتشار آگهی نماید.

تبصرۀ ۲ : در صورت حذف ”گواهی‌نامه نقل‌وانتقال و سپرده سهام“ از سیستم مبادلات بورس، شرکت موظف است حداکثر ۱۰ روز کاری پس از ثبت افزایش سرمایه با درج آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، قابلیت معاملاتی سهام را به اطلاع سهامداران برساند.

افزایش‌سرمایه به‌صورت سلب حق‌تقدم از کلیۀ سهامداران و عرضۀ سهام جدید برای  پذیره‌نویسی عمومی

ماده ۱۲

درصورتی‌که افزایش‌سرمایه از طریق پذیره‌نویسی عمومی باشد، شرکت موظف است حداکثر ۲۰ روز کاری پس‌از پایان پذیره‌نویسی، اسامی را به بورس اعلام نماید.

افزایش سرمایه از محل اندوخته‌ها و سود انباشته ثبت افزایش سرمایه

ماده ۱۳

حداکثر ۷ روز کاری پس از تصویب افزایش سرمایه، ”شرکت“ مکلف است اسناد افزایش سرمایه را به مرجع ثبت شرکت‌ها ارائه و تاییدیه آن را به ”بورس“ تسلیم کند.

ماده ۱۴

”شرکت“ موظف است، ثبت افزایش سرمایه در مرجع ثبت شرکت‌ها را مطابق ماده ۹ به انجام رساند.

ماده ۱۵

شرکت“ موظف است ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ ثبت افزایش سرمایه، نسبت به فروش پاره‌سهام ناشی از افزابش‌سرمایه اقدام و وجوه ناشی از آن را به بستانکار حساب سهامداران ذی‌نفع، منظور نماید.

قابل‌معامله شدن سهام جدید

ماده ۱۶

”شرکت“ مکلف است در خصوص انتشار ”گواهی‌نامه نقل‌وانتقال و سپرده سهام“ طبق ماده ۱۰ اقدام کند