ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه‌گذار خارجی مصوب 1389

ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه‌گذار خارجی 13/9/1389 

ماده 1

اصطلاحات و واژه‌های تعریف شده در مادۀ یک آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس مصوب هیأت وزیران (که از این پس آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی نامیده می‌شود)، در این ضوابط نیز به همان معانی به کار رفته‌اند.

ماده 2

هر شخص خارجی یا هر شخص ایرانی دارای سرمایه با منشاء خارجی که متقاضی دریافت مجوز معامله است، باید مدارک زیر را به یکی از شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز فعالیت از سازمان تسلیم نماید.
الف- تقاضای مجوز معامله اوراق بهادار ناشران ایرانی برای اشخاص حقیقی یا حقوقی به زبان فارسی یا انگلیسی مطابق فرم‌های پیوست،
ب – مدارک شناسایی زیر :
1- ب . در صورتی‌که متقاضی شخص حقیقی باشد: اصل و تصویر شناسنامه یا گذرنامه و کارت ملی برای ایرانیان با سرمایۀ منشاء خارجی و اصل و تصویرگذرنامه برای اشخاص خارجی.
2- ب. در صورتی‌که متقاضی شخص حقوقی باشد: اصل و تصویر اساسنامه یا مدارک مشابه، مدرک تأسیس و مدرک نشان‌ دهندۀ مشخصات و حدود اختیارات صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی؛
تبصره : مدارک موضوع این ماده باید به زبان فارسی یا انگلیسی ارائه شود. در صورتی‌که اصل مدارک موضوع بند ب این ماده به زبان دیگری باشد، ارائۀ ترجمه آن به زبان فارسی یا انگلیسی کافی است؛ مشروط به اینکه ترجمۀ مذکور توسط مراجع رسمی ترجمۀ اسناد در ایران، کشور محل اقامت متقاضی یا کشور محل صدور مدرک تأیید شده باشد.

ماده 3

شرکت کارگزاری موظف‌است تصویر مدارک موضوع بند (ب) مادۀ 2 را با اصل آن‌ها مطابقت داده و در صورت تطابق، با درج عبارت «برابر اصل است»، امضاء نماید و تقاضانامه را به همراه تصویر برابر اصل شدۀ مدارک به منظور اخذ مجوز معامله، به سازمان ارسال کند.
تبصره : در صورتی‌که تصویر مدارک یادشده، توسط مراجع ذیصلاح زیر برابر اصل شده باشد، ارائۀ اصل مدارک به کارگزاری و برابر اصل نمودن تصویر آن توسط کارگزاری ضروری نیست:
الف ) دفترخانه اسناد رسمی دارای مجوز از قوه قضائیۀ جمهوری اسلامی ایران؛
ب ) سفارتخانه یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی؛
ج ) مراجع صالحی که در کشور محل اقامت متقاضی یا محل صدور مدرک برای این امر تعیین شده‌اند.

ماده4

سازمان در صورت کامل بودن اطلاعات و مدارک ارسالی، ظرف هفت روز کاری، مجوز معامله را مطابق نمونۀ پیوست به زبان فارسی و ترجمه آن به زبان انگلیسی به نام متقاضی و به امضای ریاست سازمان صادرکرده و به کارگزاری تحویل می‌دهد تا کارگزاری ظرف هفت روز کاری به متقاضی تسلیم کند. در صورت وجود نقص در اطلاعات و مدارک، مهلت‌های اعلام نواقص از طرف سازمان به کارگزاری و از طرف کارگزاری به متقاضی نیز مشابه فوق است.

تبصره

مجوز معامله که به زبان فارسی صادر شده است قابل استناد و رسمی است. این موضوع باید در ترجمه مجوز معامله قید گردد.

ماده5

پس از دریافت مجوز معامله به شرح این ضوابط، در صورتی‌که شخص صاحب مجوز به انجام معامله در یکی از بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس ایرانی مجاز به معامله شده‌باشد، تشریفات دریافت کد معاملاتی، مشابه مقررات مربوطه صورت می‌پذیرد.

ماده6

این ضوابط در 6 ماده و 3 تبصره و 4 پیوست در تاریخ 13 آذر 89 به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.