ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده مصوب 1387

ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معاملات عمده مصوب ۱۹ /۸ /۸۷ 

ماده ۱

کد مجازی تجمیعیمعاملات عمده سهام پذیرفته شده در بورس به درخواست کارگزار فروشنده جهت فروش تجمیعی سهام در معاملات عمده در سامانه معاملاتی بورس ایجاد می گردد تا سهام فروشندگان متعدد در یک کد معاملاتی واحد تجمیع شده و به صورت یکجا جهت فروش عرضه شود.

ماده ۲

تعداد سهام هر مشارکت کننده در کد تجمیعی باید در زمان ارائه درخواست حداقل ۵ درصد از کل سرمایه شرکت بوده و مجموع سهام مشارکت کنندگان در کد تجمیعی معاملات عمده باید حداقل ۲۰ درصد از کل سرمایه شرکت باشد. همچنین میزان مالکیت هر مشارکت کننده طی دوره یکساله قبل از تاریخ درخواست نباید کمتر از ۵ درصد کل سرمایه شرکت باشد.

تبصرهدر صورتی که سهام شناور شرکتی بیش از حداقل های مندرج در دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران بوده و کلیه مشارکت کنندگان در کد تجمیعی، همگروه (دارای کنترل کننده مشترک) باشند، علی رغم نداشتن برخی از شرایط ماده ۲ این ضوابط، انجام معامله در کد تجمیعی معاملات عمده با موافقت هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار امکان پذیر است.

ماده ۳

کارگزار پس از اخذ سفارش و وکالتنامه فروش از فروشندگان، اقدام به ارائه درخواست ایجاد کد مجازی تجمیع سهام در آن کد به وکالت از فروشندگان می نماید. پس از ایجاد کد تجمیعی، انجام معامله در این کد از هر حیث تابع مقررات مربوط به معاملات عمده به ویژه دستورالعمل اجرائی معاملات عمده نوع اول و دوم در بورس مربوطه می باشد.

تبصرهفرم وکالت نامه فروش، به پیشنهاد بورس مربوطه و تأیید معاونت حقوقی سبا تنظیم می شود.

ماده ۴

 کلیه هزینه های معامله به نسبت میزان سهام هر یک از فروشندگان بین آنها تسهیم و توسط کارگزار اخذ می گردد.

ماده ۵

کارگزار موظف است درخواست انجام معامله عمده و فهرست کدهای فروشندگان به انضمام رونوشت درخواست فروش و وکالتنامه فروش را به بورس مربوطه ارائه نماید. بورس پس از بررسی درخواست و موافقت با انجام معامله مذکور فهرست فروشندگان را جهت تخصیص دارایی به کد مجازی تجمیعی به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ارسال می نماید. شرکت مذکور براساس نامه بورس اقدام به مسدود کردن سهام فروشندگان و تخصیص دارایی به کد مجازی تجمیعی می نماید.

تبصره تغییر در فهرست کدهای فروشندگان پس از ارائه درخواست کارگزار به بورس امکان پذیر نخواهد بود.

این ضوابط در ۵ ماده و ۳ تبصره در تاریخ ۱۹ /۸ /۸۷ در یکصد و بیست و یکمین جلسه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید.