مصوبه در مورد شرکت‌های بورسی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مصوب 1387

مصوبه در مورد شرکت‌های بورسی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مصوب ۱۹ /۸ /۸۷ هیئت‌مدیره سازمان بورس

مقرر گردید نماد معاملاتی آن دسته از شرکت‌های بورسی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده‌اند به شرط رعایت ضوابط مربوط به افشای اطلاعات با اعلام اداره نظارت بر ناشران بورسی بازگشایی و سهام آنها در بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گیرند.