مصوبه مربوط به تعریف کارگزار غیرذینفع در بورس کالای ایران مصوب 1386

مصوبه مربوط به تعریف کارگزار غیرذینفع در بورس کالای ایران مصوب ۱۳۸۶/۰۶/۲۶ شورای‌عالی بورس

در اجرای بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار و در راستای بند ۵ مصوبه شماره ۵۰۷۹۵ /ت /۳۷۴۰۶هـ جلسه مورخ ۲ /۳ /۸۶ هیئت محترم وزیران درخصوص انتخاب کارگزاران غیرذینفع در امر تجارت فولاد، شرایط فعالیت کارگزاران در بورس کالای ایران به شرح زیر تعیین می گردد:

۱ – کارگزاران بورس کالای ایران نبایستی در امر تجارت فولاد و سایر محصولات پذیرفته شده در بورس ذینفع باشند.

۲ – کارگزار در موارد زیر ذینفع محسوب می شود که:

۱-۲) کالاهای پذیرفته شده را در بورس یا خارج از آن به نام یا برای خود معامله نماید.

۲-۲) بیش از ده درصد از سهام شرکت کارگزاری به طور مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق شرکت ها، مؤسسات، انجمن ها، اتحادیه ها یا تعاونی های مرتبط) در اختیار اشخاص زیر انفراداً یا اجتماعاً قرار گیرد:
الف) تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، واسطه ها و توزیع کنندگان کالاهای پذیرفته شده در بورس
ب) اشخاص حقوقی که بعضی از مدیران آنها توسط اشخاص مذکور در بند الف تعیین می شوند
ج) مدیران اشخاص مذکور در بند الف و افراد تحت تکفل آنها