چارچوب نقل و انتقال اوراق بهادار بین کد اصلی و کد مجازی مالک اوراق بهادار مصوب 1387

چارچوب نقل و انتقال اوراق بهادار بین کد اصلی و کد مجازی مالک اوراق بهادار مصوب ۲ /۷ /۸۷ هیئت‌مدیره سازمان بورس مصوب ۱۳۸۷,۰۷,۰۲

۱ مقرر گردید نقل و انتقال اوراق بهادار بین کد اصلی و کد مجازی مالک اوراق بهادار درخصوص موارد زیر با رعایت چهارچوب شرایط مقرر در بند (۲) این مصوبه انجام شود.

الف) انتقال اوراق بهادار از کد بازارگردانی یا بازارسازی به مالک یا مالکان آن طبق قراردادها و سایر مدارک و مستندات مربوطه

ب) انتقال اوراق بهادار از کد سبدهای مشاع و صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به صورت شخصیت حقوقی مستقل نمی‌باشند، به ترتیب به سرمایه‌گذاران همان سبد مشاع یا صندوق سرمایه‌گذاری، در هنگام تصفیه با شرایط مورد نظر سبا.

۲ متقاضی یا متقاضیان مذکور در بند (۱)، باید ابتدا تقاضای خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) ارائه نمایند. این درخواست باید حاوی اطلاعات زیر باشد و به امضای کلیه مالکان اوراق بهاداری که تقاضای انتقال اوراق بهادار آنها ارائه شده است، برسد:
تاریخ ارائه تقاضا
هویت متقاضی یا متقاضیان و نشانی آن‌ها
مشخصات و تعداد اوراق بهاداری که درخواست انتقال آن‌ها ارائه شده است، کد یا کدهای معاملاتی مربوطه و هویت مالکان آن اوراق بهادار به تفکیک
کد یا کدهای معاملاتی که اوراق بهادار مورد نظر به آن‌ها منتقل می‌شوند
دلایل ارائه تقاضای انتقال
سایر مدارک و مستندات لازم
در صورتی که تقاضا به شرح فوق بدون نقص بوده و انتقال اوراق بهادار تقاضا شده، انتقال مالکیت محسوب نشده و صرفاً انتقال از :
کد معاملاتی یک مالک به کد معاملاتی همان مالک، یا
کد معاملاتی چند مالک به کد معاملاتی همان مالکان به نسبت مالکیت آنها، محسوب شود.
آن ‌گاه سبا انتقال را تأیید و برای اجرا به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه مربوطه ارسال می‌نماید.