آیین‌نامه نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر فعالیتهای فرهنگی هنری و تبلیغاتی خارجیان مقیم ایران مصوب 1368

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸/۴/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۱/۷۹۶۵/۸/۱۶۵۲ مورخ ۱۳۶۶/۱۲/.۴ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در اجرای بند ۲۴‌ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵/۱۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی«آئیننامه نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌بر فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغاتی خارجیان مقیم ایران»را بشرح زیر تصویب نمودند:

آئین‌نامه نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر فعالیتهای فرهنگی هنری و تبلیغاتی خارجیان مقیم ایران مصوب ۱۳۶۸,۰۴,۱۰

ماده ۱ 

هر گونه فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغی خارجیان مقیم ایران فقط از طریق مراکز رسمی از قبیل مراکز فرهنگی امکان ‌پذیر خواهد بود.

تبصره: مراکز فرهنگی شامل انجمنهای روابط فرهنگی، انجمنهای دولتی، خانه‌های فرهنگ و سایر مؤسسات مشابه میباشد که همگی مؤسساتی غیر انتفاعی و‌غیر سیاسی بوده و صرفاً به منظور آشنا ساختن ایرانیان با زبان و فرهنگ و هنر آن کشور و معرفی مظاهر و علائق مشترک فرهنگی اتباع دو کشور بر اساس‌ضوابط و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران تأسیس میگردد.

ماده ۲ 

مراکز موضوع این آئیننامه باید قبل از انجام هر گونه فعالیت، برنامه‌های مورد نظر خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت اخذ مجوز لازم ارائه ‌نمایند.

تبصره: مراکز و انجمنهای رسمی دول خارجی مجوز فوق را از طریق وزارت امور خارجه اخذ می‌ نمایند.

ماده ۳

کلیه فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغی مراکز فرهنگی موضوع این آئیننامه باید با رعایت شئونات جمهوری اسلامی ایران و ضوابط و مقررات کشور‌بوده و مغایر با مصالح عمومی نباشد.

ماده ۴ 

تشکیل کلاسهای آموزشی توسط مراکز فرهنگی چنانچه با شرایط زیر منطبق باشد بلامانع است:
۱
ـ در کلاسهای مورد نظر باید صرفاً زبان خاص آن کشور تدریس گردد و تشکیل هر گونه کلاس دیگر باید به تصویب قبلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌باشد.
‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در خصوص کلاسهای زبان قبلاً از وزارت آموزش و پرورش کسب نظر نماید.
۲
ـ اجتماع پذیرفته‌ شدگان با رعایت مفاد این آئیننامه فقط در محل تشکیل کلاسها مجاز است.
۳
ـ دوره‌های آموزشی که بر اساس این آئیننامه تشکیل میگردد باید دارای یک مدیر مسئول با تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد

تبصره:شرایط مدیر مسئول، مدرسی و شرکت ‌کنندگان در کلاسها و سار ضوابط مراکز فرهنگی طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامی تصویب و ابلاغ میشود.

ماده ۵ 

مراکز موجود مشمول این آئیننامه که در حال فعالیت هستند جهت ادامه کار خود موظفند حداکثر ظرف مدت یکسال از تاریخ تصویب این آئیننامه‌وضع خود را با مفاد آن منطبق نمایند.

ماده ۶ 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورت مشاهده هر گونه تخلف از مقررات این آئیننامه بر حسب مورد با هماهنگی سایر ارگانهای ذیربط نسبت به‌ تعطیل موقت کلاسها یا سایر فعالیتهای آنها و یا لغو مجوز فعالیت مرکز فرهنگی اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.

میرحسین موسوی ـ نخست‌ وزیر