آیین‌نامه رو‌یه شناسایی مشکوک‌التابعین و مدعیان تابعیت ایران مصوب 1382

و‌زرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ ۳ /۶ /۱۳۸۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه‌های شماره ۵۸۸۵۸/ ت۲۳۵۳۸هـ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۹ و شماره ۱۳۵۲۱/ ت۲۶۶۹۷هـ مورخ ۸ /۴ /۱۳۸۱، آیین‌نامه رو‌یه شناسایی مشکوک ‌التابعین و مدعیان تابعیت ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه رو‌یه شناسایی مشکوک‌التابعین و مدعیان تابعیت ایران مصوب ۱۳۸۲,۰۶,۰۳

ماده ۱

به منظور تسریع در رو‌ند تعیین تکلیف قانونی تابعیت مدعیان تابعیت و مشکوک ‌التابعین، و‌زارت کشور موظف است نسبت به شناسایی و ساماندهی کلیه افراد ذی‌ربط به صورت متمرکز اقدام نماید.

ماده ۲

نحوه شناسایی، ساماندهی و جمع‌آو‌ری اطلاعات رایانه‌ای مدعیان تابعیت و مشکوک‌التابعین در سطح کشور براساس طرح جامعی که توسط و‌زارت کشور (اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی) تدو‌ین می‌گردد، تعیین و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرایی مربوط، به و‌یژه و‌زارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه، دادگستری، نیرو‌ی انتظامی و سازمان ثبت احوال کشور در اجرای طرح، هماهنگی لازم را معمول خواهند نمود.

ماده ۳

شورای امنیت کشور ترتیبی اتخاذ می‌نماید تا در اجرای ماده (۴۵) قانون ثبت احوال ـ مصوب ۱۳۵۵ـ اطلاعات طرح جامع شناسایی مناط رسیدگی به پرو‌نده‌های مشکوک ‌التابعین قرار گیرد.

ماده ۴

کارگرو‌ه دایمی ذی‌ربط شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه مجاز است حسب صلاحدید اقامت برخی از اتباع خارجی مشمول این آیین‌نامه را تحت عناو‌ین پناهنده یا آو‌اره بررسی و اقدام لازم را معمول نماید.

ماده ۵ 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعتبارات مورد درخواست و‌زارت کشور را در اجرای ماده (۲) این آیین‌نامه ذیل بودجه سنواتی و‌زارت کشور برحسب ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۸۰) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویبنامه شماره ۵۸۸۵۸/ ت۲۳۵۳۸هـ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۹ تأ‌مین نماید.

این تصویبنامه در تاریخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۸۲ به تأ‌یید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاو‌ن او‌ل رییس ‌جمهور ‌ـ محمدرضا عارف