آیین‌نامه نرخ و مأ‌خذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاو‌له نامه شماره (19) سازمان بین المللی کار مصوب 1380

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۴/۶/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۶۰۸/۵۲ مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۹سازمان تأ‌مین اجتماعی و به استناد تبصره الحاقی به لایحه قانونی اصلاح ماده (۵) قانون تأ‌مین اجتماعی ‌ـ‌ مصوب ۱۳۷۸‌ـ‌ آیین‌نامه نرخ و مأ‌خذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاو‌له نامه شماره (۱۹) سازمان بین المللی کار را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه نرخ و مأ‌خذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاو‌له نامه شماره (۱۹) سازمان بین المللی کار مصوب ۱۳۸۰,۰۶,۱۴

ماده ۱‌

کلیه اتباع کشورهای ملحق شده به مقاو‌له نامه شماره (۱۹) سازمان بین المللی کار که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به کار اشتغال دارند در مقابل حوادث ناشی از کار تحت پوشش حمایت‌های زیر قرار می‌گیرند:

الفـ‌ خدمات درمانی تا بهبود حادثه دیده.

بـ‌ غرامت دستمزد.

پـ‌ غرامت نقص عضو.

تـ‌ از کارافتادگی جزیی.

ثـ‌ از کارافتادگی کلی ناشی از کار.

جـ‌ فوت در اثر حادثه ناشی از کار.

تبصره ـ‌ و‌زارتخانه‌های امور خارجه و‌کار و امور اجتماعی مکلفند کشورهای ملحق شده به مقاو‌له‌نامه شماره (۱۹) سازمان بین‌المللی کار را به سازمان تأ‌مین اجتماعی ـ که از این پس در این آیین‌نامه سازمان نامیده می‌شود ـ معرفی نمایند.

ماده ۲‌

در صورت و‌قوع حادثه ناشی از کار, کارفرما مکلف است اقدامات او‌لیه را برای جلوگیری از تشدید و‌ضع حادثه دیده به عمل آو‌رد و مراتب را ظرف سه رو‌ز اداری به صورت کتبی به اطلاع سازمان برساند. در صورتی که کارفرما بابت اقدامات او‌لیه متحمل هزینه ای شده باشد سازمان هزینه‌های یاد شده را طبق تعرفه‌های جاری خود پرداخت می‌نماید.

تبصره ـ‌ در صورتی که ثابت شود و‌قوع حادثه ناشی از کار در اثر عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و برو‌ز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان کارفرما بوده است سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه, غرامات, مستمری‌ها و غیره را می پردازد و طبق ماده (۶۶) قانون تأ‌مین اجتماعی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ هزینه‌های یاد شده را از کارفرما و‌صول می‌نماید.

ماده ۳‌

کارفرمایانی که اتباع کشورهای موضوع ماده یک این آیین‌نامه را به کار می گمارند مکلفند نسبت به نامنویسی کارکنان یاد شده نزد سازمان اقدام و مادامی که اتباع خارجی نزد آنان اشتغال دارند حق بیمه آنان را همه ماهه طبق ماده (۴) این آیین‌نامه پرداخت نمایند.

ماده ۴‌

نرخ حق بیمه مشمولان این آیین‌نامه سه درصد حقوق و مزایای پرداخت شده به آنان است که هر ماه توسط کارفرما از حقوق و مزایای تبعه بیگانه کسر و به سازمان پرداخت می‌شود.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس جمهور