آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور مصوب 1387

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۳/۷/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور» را به شرح زیر تصویب نمود: «

آیین نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور مصوب 1387,07,03

ماده ۱

 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- اشخاص خارجی: اشخاص حقیقی دارای تابعیت خارجی یا فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران (مانند دارندگان گذرنامه خارجی، دفترچه پناهندگی، برگه یا کارت معتبر آوارگی، فاقد مدرک یا دارای مدارک غیرمعتبر) که در کشور حضور دارند یا متقاضی ورود، اقامت یا عبور از کشور هستند و همچنین اشخاص حقوقی خارجی اعم از شرکت، مؤسسه، سازمان بین المللی، سازمان های غیر دولتی و نظیر آنها که به نحوی با جمهوری اسلامی ایران مرتبط می باشند.
ب- پایگاه: پایگاه ملی اطلاعات اشخاص خارجی.
پ- شماره اختصاصی: شماره ای منحصر به فرد که برای هر یک از اشخاص خارجی تعیین و اختصاص داده می شود. ت- دستگاه های اجرایی: دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ -.

ماده ۲

 وزارت اطلاعات موظف است به منظور ساماندهی اطلاعات مربوط به اشخاص خارجی و تولید شماره اختصاصی مربوط به آنان، را با رعایت حیطه بندی و بر اساس ضوابط مصوب کارگروه موضوع ماده (۹) این آیین نامه، ایجاد و راه اندازی نماید.

ماده ۳

 پایگاه، مرجع تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی است. شماره اختصاصی مربوط به اشخاص خارجی حقیقی باید متضمن نام، تاریخ تولد، کشور محل تولد، شماره مدرک شناسایی، نوع مدرک، تابعیت، جنسیت و یکی از اقلام نام پدر، نام خانوادگی یا نام جد آنها و شماره اختصاصی مربوط به اشخاص خارجی حقوقی باید متضمن نام، ماهیت، نوع فعالیت، شماره مجوز یا ثبت در ایران باشد.

تبصره در مورد اشخاص خارجی غیرقانونی، کلاسه اثر انگشت آنها برای تولید شماره اختصاصی الزامی است.

ماده ۴

 وزارت اطلاعات موظف است امکان دسترسی الکترونیکی دستگاه های اجرایی را به پایگاه، با رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات فراهم نماید.

تبصره میزان دسترسی مشترکان پایگاه، توسط کارگروه موضوع ماده (9) این آیین نامه تعیین می شود.

ماده ۵

 دستگاه های اجرایی موظفند در کلیه اقدامات و امور مربوط به اشخاص خارجی از جمله فرآیند اجرایی ثبت مشخصات آنها از شماره اختصاصی که توسط پایگاه به آنها اختصاص داده می شود، استفاده کنند.

ماده ۶

 دستگاه های اجرایی موظفند تا نیمه اول سال ۱۳۸۸ پایگاه های اطلاعات خود را به نحوی سازماندهی نمایند که تمامی اشخاص خارجی در پایگاه های یاد شده با شماره اختصاصی شناخته شوند.

ماده ۷

 دستگاه های اجرایی موظفند پس از اعلام کارگروه موضوع ماده (۹) این آیین نامه، نسبت به درج شماره اختصاصی اشخاص خارجی در روادید، پروانه اقامت، پروانه یا کارت اشتغال، پروانه ازدواج، فرم های اداری، مدارک شناسایی و سایر موارد مشابه نظیر گواهینامه، مدارک آموزشی و مانند آنها اقدام نمایند.

تبصره به منظور افزایش سرعت بررسی، علاوه بر شماره اختصاصی مندرج بر روی اوراق و اسناد شناسایی، باید مراتب به صورت رمزینه نیز چاپ شود.

ماده ۸

هزینه های اجرایی این آیین نامه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در بودجه سالانه دستگاه های ذی ربط پیش بینی می شود.

ماده ۹

 به منظور هدایت، نظارت، زمان بندی اجرایی، صدور دستورالعمل های اجرایی و پیگیری وظایف محول شده به دستگاه های ذی ربط در تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور، کارگروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارتخانه های کشور، امور خارجه، اطلاعات، دبیرخانه شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه و سایر دستگاه ها بر حسب ضرورت و با مسؤولیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تشکیل می شود.

تبصره ۱کارگروه یاد شده موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا ظرف هجده ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، تمامی تکالیف مقرر اجرا شود.

تبصره ۲پس از اجرا شدن این آیین نامه، دبیرخانه شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه حسب وظیفه مقرر در آیین نامه اجرایی ماده (۱۸۰) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده (۱۲۹) برنامه چهارم توسعه موضوع تصویبنامه شماره ۱۱۸۷۷/ت۳۲۹۰۰هـ مورخ ۱/۳/۱۳۸۴ مسؤولیت نظارت بر اجرای بهینه این آیین نامه را عهده دار خواهد شد.

ماده ۱۰

کارگروه موضوع ماده (۹) این آیین نامه موظف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این آیین نامه متضمن پیشرفت و یا قصور دستگاه های ذی ربط را به هیأت وزیران ارایه نماید.

پرویز داودی
معاون اول رییس جمهور