آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران  مصوب 1374

هیات وزیران درجلسه مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۴ بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۵۸/۷۱۳ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۳
وزارت امور خارجه و به استناد بند (۱۷) ماده (۲) قانون وظایف وزارت امورخارجه ـ مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۴ ـ آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم درجمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران  مصوب ۱۳۷۴,۰۹,۱۹

ماده ۱

اتباع خارجی که بدون داشتن پروانه اقامت دایمی به منظور سیاحت واستفاده ییلاقی مسافرتهای منظم فصلی درسنوات متعدد و متوالی به ایران می نمایند هرگاه بخواهند درایران محلی را برای سکونت شخصی خریداری نمایند باید تقاضای خود را در اظهارنامه ای در بر دارنده مشخصات زیر و مدارک واسناد مربوط ازطریق یکی از نمایندگیهای سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا استانداری محل وقوع ملک به همراه مدارک واسناد مربوط به وزارت امورخارجه تقدیم دارند. اظهارنامه یاد شده باید دارای مشخصات زیر باشد:
الف ) نام ونام خانوادگی وشغل متقاضی
ب ) تابعیت فعلی و تابعیت اصلی (در صورت تغییر تابعیت)
ج ) سن، وضعیت، تأهل، تابعیت فعلی همسر متقاضی و تابعیت وی قبل ازازدواج و در صورت داشتن اولاد تعداد، جنسیت و سن هر یک
د ) محل اقامت دایمی متقاضی .

تبصره ۱ ـ مدارک مورد نیاز شامل تصویر اسناد مالکیت ونشانی محل وقوع ملک وتصویر اوراق گذرنامه متقاضی است. مراجع یاد شده در بالا مکلفند پس از دریافت تقاضا و اسناد و مدارک مربوط و بررسی، آنها را به وزارت امور خارجه ارسال کنند. گواهی برابری تصویر مدارک واسناد مزبور بااصل آنها به عهده مراجع یاد شده در ماده (۱) می باشد.

تبصره ۲ ـ وزارت امورخارجه پس ازکسب نظرازمراجع مربوط (وزارت کشور و وزارت اطلاعات) موضوع را مورد بررسی قرارداده و در خصوص قبولی یا رد تقاضا بنابه مقتضیات سیاسی اعلام نظرنموده و درصورت موافقت تقاضا را به منظور تصمیم گیری به هیات وزیران، ارایه خواهد نمود.

ماده ۲

محل وقوع ملک مورد تقاضا نبایستی در نقاطی که استملاک خارجیان محدود و یا ممنوع اعلام شده، واقع شود.

تبصره وزارت کشور با همکاری وزارت اطلاعات ومراجع نظامی وانتظامی کشور، فهرست نقاط ممنوع ویامحدود از نظر استملاک اتباع خارجی را تهیه و به وزارت امورخارجه و استانداریها اعلام خواهد کرد.

ماده ۳

متقاضیان مکلفند ثمن معامله رابه صورت ریالی از طریق انتقال یا فروش ارز از یکی از بانکهای مجاز تحصیل و به فروشنده بپردازند. دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام انجام معامله گواهی بانک مجاز را از خریدار مطالبه و مراتب را با ذکر مشخصات در سند قید کنند.

ماده ۴

سازمان ثبت اسناد واملاک کشور پس ازانتقال قطعی ملک به متقاضی، مشخصات مالک و ملک مورد معامله رادر دفتر مخصوص، ثبت و جریان امر را جهت درج در دفتر خاص به وزارت امورخارجه اعلام می دارد.

ماده ۵

ثبت ملک به نام ورثه متقاضی در دفتراملاک منوط به رعایت مقررات این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۶

در صورت عدم مراجعه ورثه ظرف دو سال از زمان فوت مالک یا امتناع ورثه ایشان از انجام موارد مقرر دراین آیین نامه، ملک مورد نظرتوسط وزارت اموراقتصادی و دارایی با رعایت کلیه مقررات مربوط به مزایده بیع شرطی، از طریق مزایده، به فروش خواهد رسید و وجه حاصل از آن پس از کسر هزینه ها، مالیات وعوارض قانونی درحساب خاصی نزد خزانه داری کل نگهداری وسپس به ورثه یاد شده پرداخت خواهد شد. هرگاه ملک مزبور ازطریق مزایده به فروش نرود وزارت یاد شده مراتب رایک نوبت درروزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می نماید وپس ازانقضای شصت روز ازتاریخ درج آگهی مزبور، ملک رابه بالاترین قیمت پیشنهادی خواهد فروخت ووجه آن رابه نحو یاد شده دراین ماده به ورثه پرداخت خواهد کرد.

ماده ۷ ـ کلیه مقررات مغایر با این آیین نامه لغو می شود.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی