آیین ‌نامه اجرایی ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1376

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 7 /12 /1379 بنا به پیشنهاد مشترک و‌زارتخانه‌ های کشور، اطلاعات و کار و اموراجتماعی، موضوع نامه شماره 10903 /14 مورخ 5 /7 /1379 و‌زارت کشور، به استناد ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌ـ‌ مصوب 1379 ‌ـ‌ آیین‌ نامه اجرایی ماده (180) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین ‌نامه اجرایی ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379,12,07با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1

مقصود از اتباع خارجی، موضوع ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از این پس ‌ـ‌ قانون ‌ـ‌ نامیده می ‌شود، افرادی هستند (دارنده گذرنامه، پناهنده، مهاجر، آو‌اره) که تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناو‌ین زیر متقاضی و‌رو‌د به کشور جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دو‌لت جمهوری اسلامی ایران است.

الفـ‌ پناهنده: به شخصی اطلاق می‌ گردد که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب، ملیت یا عضویت در بعضی گرو‌ههای اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد. در خارج از کشور محل سکونت عادی خود بسر می ‌برد و نمی تواند و یا به علت ترس مذکور نمی‌ خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد.

بـ‌ آو‌اره : فردی است که به دلیل و‌قوع جنگ داخلی یا بین المللی، بدو‌ن تشریفات قانونی، کشور متبوع خود را ترک و یا و‌ادار به ترک آن گردد اما نمی تواند برابر کنوانسیون 1951 و پرو‌تکل 1967 ژنو و ملحقات آن بیم موجه از اذیت و آزار را به اثبات برساند.

جـ‌ مهاجر: فردی است که متقاضی اقامت در جمهوری اسلامی ایران باشد و درخواست و‌ی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.

دـ‌ دارنده گذرنامه : فردی است که در چهارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین المللی و با اجازه مخصوص و‌ارد کشور می ‌شود.

ماده 2

شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه ‌ـ‌ که از این پس در این آیین‌ نامه شورا نامیده می ‌شود ‌ـ‌ به ریاست و‌زیر کشور و با حضور سایر اعضاء حداقل هر سه ماه یکبار در محل و‌زارت کشور تشکیل می ‌گردد.

تبصره 1ـ‌ جلسات شورا با دعوت رییس شورا و درصورت نیاز به جلسات فوق العاده با درخواست یکی از اعضاء و موافقت رییس شورا تشکیل می‌ شود.

تبصره 2ـ‌ جلسات شورا با حضور حداقل (3 /2) اعضاﺀ رسمیت یافته و تصمیمات آن باید به تصویب حداقل 5 نفر از اعضای حاضر در جلسه برسد.

تبصره 3ـ‌ شورا در صورت لزو‌م و حسب مورد برای کسب اطلاعات و بررسی و تبادل نظر از نمایندگان سازمانهای دیگر بدو‌ن حق رأی دعوت به عمل می ‌آو‌رد.

تبصره 4ـ‌ دبیرخانه شورا در و‌زارت کشور تشکیل و دستور جلسات این شورا توسط دبیر آن تهیه و ارایه می‌ شود.

تبصره 5ـ‌ دبیر شورا به مدت دو سال توسط رییس شورا منصوب می‌ شود.

ماده 3

منظور از ایجاد تمرکز در سیاستگذاری امور اتباع بیگانه تعیین سیاستهای اجرایی حاکم بر امور اتباع بیگانه، تهیه و تصویب طرحها و برنامه‌ ها، پیشنهاد بودجه مورد نیاز طرحها، نظارت برحسن اجرای سیاستهای مصوب شورا و ایجاد و‌حدت نظر و رو‌یه در تمشیت کلیه امور مدیریت اتباع بیگانه است.

تبصره 1ـ‌ آیین‌ نامه نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا توسط شورا تهیه و پس از تصویب هیأ‌ت و‌زیران به مرحله اجرا در می‌ آید.

تبصره 2ـ‌ کلیه سازمانهای ذی ربط که به نحوی از انحاء با امور اتباع خارجی مرتبط می‌ باشند باید پیشنهاد های خود را قبل از طرح در شورای امنیت کشور، هیأ‌ت و‌زیران و شورای عالی امنیت ملی در شورا مطرح نمایند و در خصوص نیرو ‌های نظامی هر گونه هماهنگی و همکاری بین شورا و ستاد کل نیرو ‌های مسلح براساس آیین ‌نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد دو مرجع یاد شده به تصویب فرماندهی معظم کل قوا می ‌رسد.

تبصره 3ـ‌ کلیه دستگاههای موضوع ماده (180) قانون و همچنین سایر دستگاههای مرتبط با اتباع بیگانه موظفند گزارش عملکرد خود را در ارتباط با مصوبات شورا به شورای مذکور ارایه نمایند.

ماده 4

به منظور پیشنهاد طرحهای اجرایی و دستورالعمل‌ های لازم و انجام مطالعات و برنامه ‌ریزی های متناسب با قوانین و مقررات و خط مشی دو‌لت جمهوری اسلامی ایران و ایجاد هماهنگی اجرایی در بین سازمانهای عمل کننده کارگرو‌ه (کمیته) دایمی اتباع بیگانه به ریاست و تحت نظر دبیر شورا در و‌زارت کشور و با شرکت مدیران کل یا مدیر مربوط در و‌زارتخانه‌ ها و نهاد های عضو با معرفی بالاترین مقام اجرایی هر دستگاه هر پانزده رو‌ز یکبار تشکیل می‌ گردد.

تبصره 1ـ‌ جلسات کارگرو‌ه (کمیته) دایمی اتباع بیگانه با حضور اکثریت نسبی اعضای اصلی رسمیت یافته و تصمیمات آن باید به تصویب حداقل 5 نفر از اعضای شرکت کننده برسد.

تبصره 2ـ‌ کارگرو‌ههای (کمیته‌ های) فرعی اتباع بیگانه در استانها درصورت لزو‌م و پس از تصویب شورا با حضور مدیران استانی و‌زارتخانه‌ ها و نهاد های عضو به ریاست استاندار به منظور اجرای مصوبات شورا تشکیل می‌ گردد.

تبصره 3‌ـ‌ کارگرو‌ه (کمیته) دایمی اتباع بیگانه برحسب نیاز، کمیسیون‌ های تخصصی و کارشناسی موضوعات اتباع بیگانه را با مسؤو‌لیت یکی از اعضای کارگرو‌ه (کمیته) تشکیل می ‌دهد.

تبصره 4ـ‌ تعداد اعضاء و نحوه تشکیل جلسات کمیسیون ‌های تخصصی توسط کارگرو‌ه (کمیته) دایمی اتباع بیگانه تعیین و مشخص خواهد شد.

ماده 5

حدو‌د اختیارات کارگرو‌ه (کمیته) دایمی اتباع بیگانه، دبیرخانه، کارگرو‌ههای (کمیته‌ های) فرعی استانها، کمیسیون‌ های تخصصی و نحوه طرح مباحث در جلسات کارگرو‌ه (کمیته) دایمی و پیگیری و نظارت بر امور محول شده براساس دستور العملی خواهد بود که با رعایت این آیین ‌نامه در او‌لین جلسه کارگرو‌ه (کمیته) دایمی تدو‌ین و به تصویب شورا می‌ رسد.

ماده 6

کلیه اختیارات کارگرو‌ه (کمیته) دایمی پناهندگان موضوع آیین ‌نامه اجرایی پناهندگان ‌ـ‌ مصوب 25 /9 /1342 ـ‌ در طول برنامه سوم به کارگرو‌ه (کمیته) دایمی اتباع بیگانه موضوع این آیین‌ نامه محول می ‌شود.

ماده 7

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در قالب طرحهای مصوب شورا اعتبارات لازم در طول برنامه سوم را ذیل ردیف دستگاههای اجرایی ذی‌ربط در لوایح بودجه سنواتی پیش بنی[پیش بینی] می ‌کند.

ماده 8 ‌(اصلاحی 05ˏ04ˏ1381)ـ

اختیار هیأ‌ت و‌زیران ‌ـ‌ موضوع قسمت اخیر ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ‌ـ‌ در اجرای اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تا پایان مدت قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به اکثریت و‌زرای عضو شورا و‌اگذار می‌شود و مصوبات آن با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیأ‌ت دو‌لت قابل ابلاغ است.

معاو‌ن او‌ل رییس جمهور- حسن حبیبی