آیین نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب 1352

آیین‏ نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه مصوب 1352,03,12با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12 /3 /52 بنا به پیشنهاد شماره ۵۲/ ۱۵۸۸/ ۱۱۵۰۶ مورخ 26 /1 /52 وزارت کشور و باستناد قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، آئین ‏نامه اجرائی قانون مذکور را بشرح پیوست تصویب نمودند

وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر – هادی هدایتی

آئین نامه اجرائی قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه

ماده 1 

مأموران مرزی مجاز از طرف شهربانی کل کشور میتوانند در مرزهائیکه مجاز شناخته شده برای دارندگان گذرنامه ‌های معتبر خارجی که قصد عبور از ایران را دارند بر اساس نظرات قبلی وزارت امور خارجه و رعایت ماده 2 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال 1310 برای مدت حداکثر 15 روز با دریافت حق روادید طبق تعرفه مربوط روادید عبور صادر نمایند.

ماده 2 

صدور روادید عبور برای اشخاص زیر موکول به تحصیل اجازه خاص وزارت امور خارجه خواهد بود.

الف ـ افراد بدون تابعیت و یا دارندگان برگ گذر (لسه پاسه) های خارجی.

ب ـ اتباع دولی که از طرف وزارت امور خارجه تعیین می ‌شود.

ماده 3 

مأموران شهربانی در مرکز و شهربانیهای مراکز استان و شهرستان میتوانند برای بیگانگانی که دارای پروانه اقامت معتبر می ‌باشند با رعایت مقررات مربوطه روادید رفت و برگشت صادر نمایند.

تبصره 1 (اصلاحی 18ˏ03ˏ1399)ـ روادید برای تا چهار بار رفت و برگشت صادر خواهد شد

تبصره 2 (اصلاحی 18ˏ03ˏ1399)ـ مدت اعتبار روادید برگشت از تاریخ خروج از مرز شش ماه خواهد بود

تبصره 3 ـ مدت اعتبار روادید رفت و برگشت برای خروج از کشور یکماه می ‌باشد و قابل تمدید نیز خواهد بود.

تبصره 4 (الحاقی 28ˏ12ˏ1353)برای اتباع بیگانه ایکه در خدمت وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میباشند بنا بر درخواست سازمان مربوط، اجازه رفت و برگشت برای یک یا چند بار در مدت اعتبار پروانه اقامت صادر خواهد شد

تبصره 5 (الحاقی 25ˏ11ˏ1355)برای اتباع بیگانه ایکه در مؤسسات غیردولتی در ایران اشتغال دارند بنا بدرخواست مؤسسه مربوط و تعهد آن مؤسسه مبنی بر پرداخت مالیات بر درآمد مستخدم – اجازه یک یا چند بار رفت و برگشت در مدت اعتبار پروانه اقامت صادر خواهد شد.

تبصره 6 (الحاقی 18ˏ03ˏ1399)برای دانشجویان و اشخاص غیرایرانی متقاضی تحصیل در کشور حسب مورد به درخواست دفاتر امور کنسولی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پروانه اقامت به مدت طول دوره تحصیل و متضمن اجازه خروج و مراجعت مکرر صادر می شود.

تبصره 7 (الحاقی 18ˏ03ˏ1399)برای خانواده دانشجویان و اشخاص غیرایرانی متأهل متقاضی تحصیل در کشور حسب مورد به درخواست دفاتر امور کنسولی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروانه اقامت به مدت طول دوره تحصیل صادر می شود.

ماده 4 

هر خارجی که بخواهد در ایران اقامت نماید مکلف است ظرف 8 روز پس از ورود به ایران برگهای درخواست صدور پروانه اقامت را تنظیم و تکمیل و امضاء نموده بانضمام سایر مدارک لازم بشهربانی محلی که میخواهد در آنجا اقامت اختیار کند تسلیم نماید. شهربانی محل پس از رسیدگی مدارک ارائه شده پروانه اقامت موقت با اخذ حقوق قانونی صادر و یا از صدور پروانه اقامت امتناع میورزد.

ماده 5 

اجازه اقامت دائم از طرف شهربانی مرکز استان یا شهرستانی که خارجی میخواهد در آن ناحیه اقامت گاه دائمی و قانونی اختیار کند با رعایت مقررات ماده 3 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال 1310 در صورت احراز هر یک از شرائط زیر پس از موافقت شهربانی کل کشور صادر خواهد شد.

الف ـ متقاضی دارای ۵ سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و به هنگام تقاضا بسن ۱۸ سال تمام رسیده باشد.

ب ـ متقاضی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و مقام عالی علمی یا شغل یا تخصص او در امور تولیدی و عمرانی به تأیید مقامات صلاحیتدار مملکتی رسیده باشد.

ج ـ متقاضی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و خدمات شایسته و ارزنده او بامور عام المنفعه در ایران به تأیید مقامات صلاحیتدار مملکتی رسیده باشد.

د ـ متقاضی دارای زن و فرزند ایرانی باشد.

هـ ـ متقاضی دارای دو سال سابقه اقامات قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و در امور تولیدی و عمرانی ایران که مورد تأیید مقامات صلاحیتدار ایران باشد سرمایه گذاری کرده باشد.

و ـ متقاضی دارای دو سال سابقه اقامت قانونی متوالی یا متناوب در ایران بوده و درآمد شخصی یا حقوق یا مستمری بازنشستگی او به تأیید یکی از بانک‌ های مجاز ایران رسیده باشد.

تبصره 1 (اصلاحی 16ˏ06ˏ1379)ـ اقامت خارجیان از نظر این آئین ‏نامه وقتی اقامت قانونی محسوب می شود که باستناد پروانه اقامت باشد

تبصره 2 (الحاقی 16ˏ06ˏ1379)اجازه اقامت فرزندان متولد در خارج، از مادر ایرانی و پدر خارجی همچنین از مادر خارجی که به تابعیت ایرانی پذیرفته می شوند، با ارایه مدارک قانونی صادر شده از کشور متبوع فرزندان صادر خواهد شد. فرزندان مورد اشاره وفق شرایط ذیل می توانند به استناد اجازه یاد شده، در ایران اقامت نمایند:
الف – فرزندان اناث مادامی که ازدواج ننموده اند.
ب – فرزندان ذکور تا رسیدن به سن هیجده (18) سال تمام هجری شمسی .
پ – چنانچه مادر فرزند ذکور در ایران اقامت داشته باشد و یا فرزند ذکور در حال تحصیل باشد و در هر یک از موارد مزبور، سن فرزند از میزان مقرر در بند (ب) فوق بیشتر شود، بترتیب مورد تا زمان اقامت مادر و یا اتمام تحصیل.» 

ماده 6 

حق صدور پروانه اقامت موقت یا دائم بمیزان مقرر در ماده 14 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران وصول خواهد شد و برابر آن تمبر به پروانه اقامت الصاق و باطل میگردد.

ماده ۷ 

پس از صدور پروانه اقامت ـ شهربانی یک نسخه از برگهای درخواست صدور پروانه اقامت را به کلانتری یا حوزه ژاندارمری که خارجی در حوزه استحفاظی آن اقامت خواهد کرد ارسال مینماید. و کلانتری یا ژاندارمری مربوط مکلف است این سوابق را بمنظور مراجعات آتی نگهداری نماید.

ماده 8 

 پناهندگان خارجی که طبق آئین ‏نامه پناهندگان دفترچه اقامت پناهندگی از شهربانی کل کشور دریافت نموده اند از مقررات مواد 4 و 5 این آئین ‏نامه مستثنی می ‌باشند.

ماده 9 

دارندگان پروانه اقامت موقت یا دائم باید تغییر محل کار و یا اقامت خود را به شهربانی یا ژاندارمری محل قبلی و ظرف 8 روز از ورود به محل اقامت و یا کار جدید بشهربانی یا ژاندارمری محل جدید کتباً اطلاع دهند.

ماده ۱۰ ـ هر تبعه خارجی مکلف است پروانه اقامت یا سایر مدارک مسافرت خود را در صورت تقاضای مأموران انتظامی ارائه نماید.

ماده ۱۱ 

صدور المثنی پروانه اقامت طبق مقررات بلامانع می ‌باشد که با دریافت حقوق قانونی و الصاق و ابطال تمبر انجام خواهد شد.

ماده ۱۲ 

اتباع خارجی باید برای تسلیم برگهای درخواست صدور پروانه اقامت شخصاً یا بوسیله نماینده خود بشهربانی محل مراجعه نمایند.

ماده ۱۳ 

خارجیانیکه در استخدام وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتی و یا وابسته بدولت می ‌باشند میتوانند برگهای درخواست صدور پروانه اقامت را تکمیل نموده و پس از گواهی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط توسط نماینده معرفی شده سازمان محل خدمت خارجی بشهربانی محل ارسال نمایند.

ماده ۱۴

مسئولین اماکن عمومی موظفند ظرف ۲۴ ساعت پس از ورود خارجی هویت و تاریخ ورود او در فرمهای مخصوص اعلامیه ورود درج و به نزدیکترین کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری تسلیم نمایند.

تبصره ۱ ـ از لحاظ این آئین ‏نامه اماکن عمومی اطلاق می‌ شود به هتلها متلها و مسافرخانه‌ ها و پانسیون‌ ها و بطور کلی همه اماکنی که بنحوی از انحاء مسافر میپذیرند.

تبصره ۲ ـ فرمهای مخصوص اعلامیه ورود مسافرین توسط شهربانی کل کشور تهیه و در اختیار صاحبان اماکن عمومی گذارده می ‌شود.

ماده ۱۵

صاحبان یا متصرفان اماکن شخصی موظفند توقف هر خارجی را که یک شب یا بیشتر در منزل آنها بهر عنوانی اقامت مینمایند بهر وسیله ممکن بنزدیکترین کلانتری یا پاسگاه ژاندارمری اطلاع دهند.

ماده ۱۶ 

در مواقعی که شهربانی کل کشور طبق موازین قانونی از صدور یا تمدید یا تجدید پروانه اقامت خودداری و باخراج خارجی اتخاذ تصمیم نماید این تصمیم را به متقاضی کتباً ابلاغ خواهد نمود و خارجی می ‌تواند ظرف ۱۵ روز از تاریخ رویت اخطاریه برابر ماده ۱۲ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه تقاضای تجدیدنظر در تصمیم شهربانی را بوزارت کشور تسلیم نماید وزارت کشور پس از دریافت تقاضانامه موضوع را در جلسه ‏ای مرکب از مدیرکل سیاسی وزارت کشور ـ نمایندگان وزارت امور خارجه وزارت دادگستری ـ سازمان اطلاعات و امنیت کشور و شهربانی کل کشور مطرح و تصمیمات کمیسیون را بشهربانی کل کشور ابلاغ خواهد کرد.

ماده 17 

شهربانی کل کشور باید مواد قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب سال 1310 و اصلاحیه ‌های آن و مقررات این آئین‏ نامه را برای اطلاع عموم بزبانهای فارسی و انگلیسی و فرانسه چاپ و همچنین در جراید کثیرالانتشار منتشر نماید. وزارت امور خارجه نیز متن و ترجمه های مزبور را به مأموریتهای شاهنشاهی در خارجه و مأموریتهای دیپلماتیک و کنسولی خارجی در ایران ارسال خواهد نمود.

ماده ۱۸ 

آئین ‏نامه ‌های مربوط به ورود و اقامت اتباع بیگانه که با مفاد این آئین ‏نامه مغایرت داشته باشد از تاریخ تصویب این آئین ‏نامه ملغی است