اجازه برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری زیمبابوه مصوب 1390

اجازه برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری زیمبابوه مصوب ۱۳۹۰,۰۸,۰۱

وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۱ / ۸ / ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۷۷۷۸۳ / ۷۳۰ مورخ ۲۵ / ۵ / ۱۳۹۰ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور و با رعایت جزء (ج) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲ / ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱ / ۱۰ / ۱۳۸۶ تصویب نمودند: بـرقراری مـقررات لغو روادیـد سی روزه بـرای دارندگان گذرنـامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زیمبابوه به شرط عمل متقابل مجاز است.

این تصـویب‌نامه در تاریـخ ۱ / ۹ / ۱۳۹۰ به تأییـد مقام مـحترم ریاست جـمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی