تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید یک طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398

تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید یک طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398,06,27

هیأت وزیران در جلسه 27 /6 /1398 به پیشنهاد شماره 186177 /581 /732 مورخ 17 /6 /1398 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور تصویب کرد:

وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراری مقررات لغو روادید یک طرفه برای ورود اتباع کشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری