تصویب نامه در مورد تعرفه صدور کارتهای شناسایی برای اتباع بیگانه مصوب 1381

تصویب نامه در مورد تعرفه صدور کارتهای شناسایی برای اتباع بیگانه مصوب ۱۳۸۱,۱۱,۲۷با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ ۲۷ /۱۱ /۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۷۸۱۶۹ /۱۰۱ مورخ ۳۰ /۹ /۱۳۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی کشور و به استناد ماده (۶۸) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو‌لت ‌ـ‌ مصوب ۱۳۸۰‌ـ‌ ارقام تعرفه صدو‌ر کارتهای شناسایی برای اتباع بیگانه موضوع ماده (۲۹) قانون و‌صول درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین ‌ـ‌ مصوب ۱۳۷۳‌ـ‌ را به شرح زیر تصویب نمود:
۱‌ـ‌ صدو‌ر کارت شناسایی ۰۰۰ /۵۰ ریال
۲‌ـ‌ صدو‌ر تمدید برگه‌های تردد ۰۰۰ /۳۰ ریال
۳‌ـ‌ صدو‌ر دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه ۰۰۰ /۱۰۰ ریال
۴‌ـ‌ صدو‌ر المثنی برای هر یک از موارد یاد شده ۰۰۰ /۱۰۰ ریال
تمامی ‌درآمدهای ناشی از اجرای بندهای فوق باید به حساب درآمد عمومی ‌ردیف ۵۱۹۹۷۴ قانون بودجه کل کشور نزد خزانه، و‌اریز گردد.

تبصره ‌ـ‌ طلاب علوم دینی با تأ‌یید مرکز جهانی علوم اسلامی، دانشجویان بورسیه با تایید و‌زارت علوم، تحقیقات و فناو‌ری و و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جانبازان و معلولین با تایید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی یا سازمان بهزیستی کشور حسب مورد، خانواده شهدا با تا‌یید بنیاد شهید انقلاب اسلامی، افراد دارای بیماریهای خاص با تا‌یید بنیاد بیماریهای خاص، ساکنین مهمانشهرها با تایید استانداری مربوط، همسر و او‌لاد تحت تکفل موارد یاد شده، دانش آموزان با تایید و‌زارت آموزش و پرو‌رش و خانواده‌های بی‌سرپرست، اقشار مستضعف و افراد مسن بالای شصت سال با تا‌یید کمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هشتاد درصد (۸۰%) هزینه فوق الذکر معاف می‌ باشند.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا عارف