تصویب نامه راجع به صدور پروانه کار موقت جهت اتباع خارجی مصوب 1380

تصویب نامه راجع به صدور پروانه کار موقت جهت اتباع خارجی مصوب ۱۳۸۰,۰۷,۰۳

وزرای عضو شورای همانگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ ۳ /۷ /۱۳۸۰ با رعایت تصویب شماره ۵۸۸۵۸ /ت۲۳۵۳۸هـ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۹ تصویب نمودند:

۱ ـ وزارت کار و امور اجتماعی در اجرای ماده (۱۲۲) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ موظف است نسبت به صدور پروانه کار موقت جهت آن دسته از اتباع خارجی که در اجرای تصویب نامه شماره ۵۶۹۰۹ /ت۲۱۹۵۲ک مورخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۷۸ مورد شناسایی قرار گرفته و مشمول اقامت موقت در کشور می باشند، بر اساس اعلام وزارت کشور اقدام نماید.

۲ ـ کمیته دایمی اتباع بیگانه دستورالعمل مربوط به تعیین رشته های شغلی مربوط به اتباع خارجی را بر اساس حداقل ها، توزیع جغرافیایی مشاغل و نحوه دریافت عوارض قانونی تصویب و به مرحله اجراء گذارد و در صورت عدم تفاهم مراتب به شورای هماهنگی ارجاع گردد.

این تصویب نامه در تاریخ ۹ /۱۰ /۱۳۸۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد رضا عارف