تعرفه حق بیمه بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران و کارمزد نمایندگان موسسات بیمه و کارمزد اتکایی اجباری آن مصوب 1391

تعرفه حق بیمه بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران و کارمزد نمایندگان موسسات بیمه و کارمزد اتکایی اجباری آن مصوب ۱۳۹۱,۰۸,۳۰

شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، در جلسه مورخ ۳۰ /۰۸ /۱۳۹۱ «تعرفه حق بیمه بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران و کارمزد نمایندگان موسسات بیمه و کارمزد اتکایی اجباری آن» را به شرح ذیل تصویب نمود:

الف – حداکثر حق بیمه در یک سفر هر مسافر عازم به ایران از کلیه مناطق جهان بر اساس یورو و مدت اقامت و سن به شرح جدول زیر تعین می گردد:

مدت سفر به روز تا ۱۲ سال ۱۲ تا ۶۵ سال ۶۵ تا ۷۰ سال ۷۰ تا ۸۰ سال ۸۰ سال به بالا
۱ – ۷ ۵/۲ ۵ ۵/۷ ۱۰ ۲۰
۸ – ۱۵ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۴۰
۱۶ – ۳۱ ۶ ۱۲ ۱۸ ۲۴ ۴۸
۳۲ – ۴۵ ۵/۱۰ ۲۱ ۵/۳۱ ۴۲ ۸۴
۴۶ – ۶۲ ۵/۱۲ ۲۵ ۵/۳۷ ۵۰ ۱۰۰
۶۳ – ۹۲ ۱۵ ۳۰ ۴۵ ۶۰ ۱۲۰

ب – کارمزد نمایندگان موسسات بیمه ای برای بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران حداکثر ۱۰ درصد خواهد بود.

ج – کارمزد اتکایی اجباری برای بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران ۱۲ درصد تعیین می شود.