لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها 1359

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب ۱۳۵۹,۰۲,۲۰

ماده واحده – به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود بمنظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان از طرف بانکها به بانک مرکزی ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل ننموده اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد. خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی ایران میباشد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران