مصوبه وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه درمورد ضوابط نحوه بهره‌برداری از اطلاعات آماری طرح‌های شناسایی، آمایش و بازگشت اتباع خارجی مصوب 1381

مصوبه وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه درمورد ضوابط نحوه بهره‌برداری از اطلاعات آماری طرح‌های شناسایی، آمایش و بازگشت اتباع خارجی ۱۳۸۱.۰۵.۳۰

‌وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه درجلسه مورخ ۱۳۸۱.۲.۱۷ با رعایت آیین‌نامه اجرایی‌ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویبنامه‌شماره .۵۸۸۵۸ت ۲۳۵۳۸ هـ مورخ ۱۳۷۹.۱۲.۲۲ و تصویبنامه شماره .۱۳۵۲۱ت ۲۶۶۹۷‌هـ مورخ۱۳۸۱.۴.۸، ضوابط نحوه بهره‌برداری از اطلاعات آماری طرح‌های شناسایی، آمایش و بازگشت اتباع خارجی را‌به شرح ذیل تصویب نمودند:
ضوابط نحوه بهره‌برداری از اطلاعات آماری طرح‌های شناسایی، آمایش و بازگشت اتباع خارجی

‌ماده ۱

‌کلیه دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی و سایر ارگان‌های کشور که بنا به دلایل امنیتی، اجتماعی و‌اقتصادی و حسب وظایف محوله درخواست بهره‌برداری آماری کلی یا مشروح تمام یا بخشی از اطلاعات پایه و یا‌جاری (‌اطلاعات به روز) مربوط به اتباع خارجی را داشته باشند، مجاز به بهره‌برداری خواهند بود.
‌تبصره ۱- نحوه ارایه آمار، حیطه‌بندی و حد مجاز دسترسی هر یک از دستگاه‌های عضو و سایر دستگاه‌ها(‌حسب مورد) را کار گروه دائمی اتباع بیگانه تعیین و تصویب خواهد نمود.
‌تبصره ۲- ‌کلیه دستگاه‌ها و ارگان‌های کشور که فاقد وظایف مرتبط با اتباع خارجی می‌باشند، صرفاً مجاز به‌دسترسی به آمارهای کلی می‌باشند.

ماده ۲

سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مرتبط با موضوع پناهندگان و آوارگان، دانشجویان، مراکز علمی و‌دانشگاهی در صورت ارایه درخواست کتبی مجاز به بهره‌برداری از آمارهای کلی و حسب مورد به بخش گزینش‌شده آمارهای پایه یا جاری خواهند بود.
‌تبصره ۱- درخواست‌های سازمان‌ها و مراکز مسؤول بدواً می‌باید توسط دستگاه مسؤول تأیید و سپس مورد‌رسیدگی قرار گیرد.
‌تبصره ۲- نحوه دسترسی به آمارهای گزینشی در هر مورد می‌باید توسط کار گروه دائمی اتباع بیگانه تصویب‌گردد.

‌ماده ۳

آمارهای اعلامی به رسانه‌های گروهی در صورت درخواست کتبی رسانه و یا انجام مصاحبه صرفاً در‌حدود آمارهای کلی (‌پایه یا جاری) مجاز می‌باشد. ‌این تصویبنامه در تاریخ ۱۳۸۱.۵.۲۳ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور