نظامنامه قانون تابعیت ایران مصوب 1314


نظامنامه قانون تابعیت ایران مصوب ۳/۲/۱۳۱۴ و اصلاحات بعدی

ماده اول

 کسانیکه برطبق ماده ۹۷۷ قانون مدنی مصوب ۲۷ بهمن ماه ۱۳۱۳ درخواست بقاء تابعیت پدرشان را مینماید بایددرخواست نامه خود را در روی اوراق تمیر شده (مطابق نمونه یک ) که تمبرآن پنج ریال خواهد بود تنظیم و تحت امضاء و هویت آنان در ایران از طرف تشکیلات کل نظمیه مملکتی و در خارجه از طرف مامورین سیاسی و قونسولی ایران در ذیل ورقه مزبور تصدیق و بامنضمات ذیل بوزارت امور خارجه تسلیم شود:
۱- دوقطعه عکس
۲- اسناد و مدارکی که دال بر تابعیت خارجی پدرخود در دست دارند.
۳- تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر بر اینکه او را بتابعیت خود خواهد شناخت .
وزارت امور خارجه درخواست مزبور را مورد مطالعه قرار داده به اسناد درخواست کننده رسیدگی خواهد نمود در صورتیکه مطابق مقررات قانونی او را ذیحق تشخیص دهند سند بقاء بتابعیت پدرش را ( مطابق نمونه دو) درباره او صادر و مبلغ شصت ریال بابت حقوق شانسلری از درخواست کننده دریافت و معادل آن به سند صادره تمبر الصاق و باطل خواهد شد.

تصویب نامه مربوط به اصلاح ماده ۲ نظامنامه قانون نابعیت مصوب ۲۲/۷/۴۰
درخواستهای ورود بتابعیت که برطبق ماده ۹۷۹ و ماده ۹۸۳ قانون مدنی کتاب تابعیت بعمل میاید در روی اوراق تمبر شده مطابق (نمونه ۳) که معادل ششصد(۶۰۰ ) ریال تمبرخواهد داشت تنظیم و با اسناد ذیل تسلیم وزارت امور خارجه خواهد شد :
۱- هشت قطعه عکس
۲- دو نسخه رونوشت مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد صغیر او که نمودار هویت و خصوصیات شخصی وی و عیال و اولاد صغیر او باشد.
۳- گواهی وزارت کار دائر بر اینکه تقاضا کننده میتواند باتوجه بتجربیات و معلومات خود خدمات مفیدی از لحاظ امور فنیو تخصصی و امثال آن که مورد احتیاج کشور باشد در ایران انجام دهد.
۴- گواهی مقامات انتظامی مبنی بر شایستگی تقاضا کننده و تائید صلاحیت وی برای اعطای تابعیت ایران
۵- موافقت وزارت کشور باستناد گواهی اداره شهربانی کل کشور مطابق (نمونه۴) مشتمل بر :
الف – تعیین مدت اقامت درخواست کننده در ایران
ب – نداشتن محکومیت جنحهو جنایت غیرسیاسی
ج – تعیین میزان دارائی بتناسب شغل درخواست کننده که میبایستی بمیزانی باشد تا معیشت مشارالیه و خانواده اورا در ایران تامین نماید.
۶- گواهی وزارت کشور دائر براینکه درخواست کننده مراسم سوگند حاکی از اینکه نسبت به قانون اساسی ایران وفادار می ماند اجرا کرده است .
۷- گواهی وزارت کشور مبنی بر اینکه تقاضا کننده بزبان فارسی ،تاریخ و قانون اساسی ایران آشنایی دارند .
۸- تقاضا کننده باید موارد مذکور در ماده ۷ را درکمسیونی مرکب از نمایندگان وزارت دادگستری -وزارت کشور و وزارت فرهنگ امتحان بدهد.

تصویبنامه راجع به الحاق تبصره به تصویب نامه شماره ۲۱۸۷۶ مصوب ۱۷/۹/۱۳۴۲

تبصره – اتباع بیگانه که تا تاریخ تصویب این تصویبنامه بنا به تشخیص وزارت کار دارای سابقه اقامت طولانی و اشتغال بکار در ایران میباشند و نیز کسانیکه دارای عیالو اولاد ایرانی هستند و تقاضای تحصیل تابعیت دولت ایران را مینمایند در صورت احراز سایر شرایط در قانون و موافقت مراجع صلاحیتدار از مقررات بند ۳ تصویبنامه مورخ ۲۲/۷/۴۰ معاف خواهندبود.

ماده سوم

 وزارت امور خارجه اوراق فوق الذکر را مورد مطالعه قرار داده در صورتیکه درخواست کننده را واجد شرایط مقرره برای ورود بتابعیت دولت ایران تشخیص دهد پیشنهاد آنرا به هیئت وزراء تقدیم میدارد چنانچه پیشنهاد مزبور مورد قبول واقع شود سند تابعیت ایرانی (مطابق نمونه پنج) درباره درخواست کننده صادر و مبلغ دوست و پنجاه ریال بابت حقوق شانسلری از درخواست کننده مزبور دریافت و معادل آن بسند مزبور تمبر الصاق و باطل خواهد شد.

ماده چهارم

مامورین سجل احوال با ملاحظه سند تابعیت و رعایت مقررات مربوطه برای صاحب سند مزبور وعیال و اولاد او که اسامی آنان در ظهر سند تابعیت مندرج است با رعایت مدلول مواد ۹۸۴ و ۹۸۵ قانون مدنی کتاب تابعیت ورقه هویت صادر تاریخ و نمره سند تابعیت را دراوراق سجلی مربوطه قید خواهد نمود.

ماده پنجم

 نسوانی که بر طبق ماده ۹۸۶ قانون مدنی کتاب تابعیت می خواهند به تابعیت اصلی رجوع نمایند باید اظهاریه کتبی (مطابق نمونه شش )تنظیم و پس از تصدیق صحت امضاء و هویت آنان در ایران از طرف نظمیه و در خارجه از طرف مامورین سیاسی و یاقنسولی ایران اظهاریه مزبور را بوزارت امور خارجه تسلیم نمایند.

ماده ششم

 زن ایرانی که برطبق ماده ۹۸۷ قانون مدنی کتاب تابعیت با تبعه خارجه مزاوجت و تابعیت خارجی تحصیل می نمایند بعد از وفات شوهر و یاطلاق در صورت تمایل رجوع بتابعیت ایران باید درخواستنامه (مطابق نمونه ۷) تنظیم و به وزارت امور خارجه تقدیم دارد.

ماده هفتیم

کسانیکه برطبق ماده ۹۸۸ قانون مدنی کتاب تابعیت درخواست خروج از تابعیت ایران را مینمایند درخواست نامه خود را در روی اوراق تمبر شده (مطابق نمونه هشت) تنظیم و پس از تصدیق و هویت امضای آنان در ایران از طرف نظمیه و در خارج بوسیله مامورین سیاسی و یاقنسولی ایران بوزارت امور خارجه ارسال دارندتابرطبق قوانین و نظامات مروبوطه اقدام لازم بعمل آید.

ماده هشتم

 درخواست کنندگان خروج از تابعیت دولت باید علل و مجباتی را که باعث تقاضای مزبور گردیده در درخواست نامه خود ذکر نمایند.
وزارت امور خارجه در صورتیکه علل مزبور را موجه بداند پیشنهاد لازم به هیئت وزراء تقدیم خواهد نمود چنانچه مورد قبول باشد سند اجازه خروج از تابعیت ایران(مطابق نمونه نه ) درباره او صادر و مبلغ دویست و پنجاه ریال بعنوان حقوق شانسلری از درخواست کننده دریافت و معادل آن بسند مزبور تمبر الصاق و باطل خواهد شد.

ماده نهم

 کسانیکه بر طبق ماده ۹۹۰ قانون مدنی کتاب تابعیت درخواست برگشت بتابعیت ایران را دارند باید درخواستنامه خودرا در روی اوراق تمبر شده (مطابق نمونه ده ) که تمبر آن معادل پنج ریال خواهد بود تنظیم و پس از تصدیق هویت و امضای آنان در ایران از طرف نظمیه و درخارجه بوسیله مامورین سیاسی و یاقنسولی ایران بوزارت امور خارجه تقدیم دارند.

ماده دهم

 این نظامنامه از تاریح نهم اردیبهشت ۱۳۱۴ بموقع اجراء گذارده میشود.

ماده یازدهم

وزارت امور خارجه و وزارت داخله ماموراجرای این نظامنامه میباشند.
باستناد تصویبنامه شماره ۴۳۱۶۲ – ۱۷/۹/۴۳ باالحاق تبصره زیر به تصویبنامه شماره ۲۱۸۷۶ مورخ ۲۲/۷/۴۰ موافقت گردید.

تبصرهاتباع بیگانه که تا تاریخ تصویب این تصویینامه بنابه تشخیص وزارت کار دارای سابقه اقامت طولانی و اشتغال بکار در ایران میباشند و نیز کسانی که دارای عیال و اولاد ایرانی هستند در صورت موافقت مراجع صلاحیتدار از مقررات بند(۳) تصویبنامه مزبور (یعنی گواهی وزارت کار دایر بر اینکه تقاضا کننده میتواند از لحاظ امور فنی و تخصصی خدمات مفیدی در ایران انجام دهد) معاف خواهد بود