آیین نامه اجرایی قانون اصلاحی بند ‹‹ب›› و تبصره 3 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1366

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۷/۱۳۶۶ بنا به پیشنهاد شماره ۸۷۳۲ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۵ وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی، آئیننامه اجرائی قانون‌اصلاح بند ‹‹ب›› تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳۰/۶/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند.

آئیننامه اجرائی قانون اصلاحی بند ‹‹ب›› و تبصره ۳ ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳۰ /۶ /۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی

 

ماده ۱ 

صاحبان حرف و مشاغل آزاد در این آئیننامه به افرادی اطلاق میشود که برای انجام حرفه و شغل مورد
نظر با داشتن کارگر (‌کارفرما) یا خود به تنهائی(‌خویش فرما) به استناد مجوز اشتغال صادره از سوی مراجع
ذیصلاح یا به تشخیص هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی (‌که منبعد سازمان تأمین اجتماعی در‌این آئیننامه
سازمان نامیده میشود) بکار اشتغال داشته و مشمول مقررات حمایتی خاص (‌مشابه موارد موضوع این آئیننامه) نباشند.

ماده ۲ 

مشمولین این آئیننامه عبارتند از:
۱ –
افراد موضوع ماده یک این آئیننامه
۲-
اتباع ایرانی اعم از شاغل و یا غیر شاغل در فعالیتهای مختلف در خارج از کشور که بیمه آنان با مقررات قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن مغایرت نداشته باشد .

تبصره آندسته از متقاضیان که دارای سابقه پرداخت حق بیمه بمأخذ کامل بمدت ۳۶۰ روز یا بیشتر میباشند با رعایت تبصره ماده ۵ این آئیننامه مشمول مقررات این آئیننامه قرار میگیرند .

 

ماده ۳ 

اجرای مقررات این آئیننامه با رعایت مقررات ماده ۷ قانون تأمین اجتماعی خواهد بود .

 

ماده ۴ 

مشمولین این آئیننامه با پرداخت حق بیمه میتوانند بترتیب زیر از حمایتهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۵۴ و تغییرات بعدی آن برخوردار گردند .
الف – بیمه بازنشستگی با نرخ حق بیمه ۱۲ درصد .
ب – بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۴ درصد .
ج – بیمه بازنشستگی و از کار افتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۸ در صد .

 

تبصره ۱ : بیمه شدگان موضوع ماده ۲ این آئیننامه میتوانند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخهای تعیین شده در فوق ، با پرداخت حق بیمه بمیزان مشخص شده در ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن از حمایتهای موضوع بندهای ‹‹ الف›› و ‹‹ب›› ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی استفاده نمایند. ‌دفترچه درمان بیمه‌شدگان هر سه ماه یک بار و با ارائه رسید پرداخت حق بیمه مقرره انجام خواهد گرفت.

تبصره ۲: پرداخت دو درصد (۲%) حق بیمه مربوط به حمایتهای موضوع بندهای ‹‹‌الف›› یا ‹‹ب›› یا ‹‹ج›› و نیز یک درصد (۱%) حق بیمه موضوع تبصره یک این‌ماده (‌جمعاً ۳ درصد) بر ساس ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بعهده دولت خواهد بود.

تبصره ۳: درخواست متقاضیان حمایتهای بند ‹‹ج›› این ماده در صورتی پذیرفته خواهد شد که از سوی مراکز درمانی اعلام شده توسط این سازمان ازکارافتاده کلی‌شناخته نشوند.

تبصره ۴: اتباع ایرانی خارج از کشور تا فرهم نمودن امکانات لازم از سوی سازمان منحصراً مخیر به استفاده از مزایای مندرج در بندهای ‹‹‌الف›› و ‹‹ب›› و تبصره‌یک این ماده در کشور ایران خواهند بود.

تبصره ۵: تشخیص حوادث ناشی از کار منجر به فوت یا ازکارافتادگی کلی در مورد مشمولنی بند یک ماده ۲ این آیین‌نامه به عهده کمیسیونی مرکب از مسئول‌واحد کار و امور اجتماعی محل، مسئول و بازرس واحد تأمین اجتماعی مربوط خواهد بود و همچنین در صورت فراهم شدن امکانات مورد نظر در تبصره ۴ این‌ماده، حوادث ناشی از کار در مورد اتباع ایرانی خارج از کشور موضوعیت نداشته و کلیه حوادث غیر ناشی از کار تلقی خواهد گردید.

ماده ۵ 

مأخذ کسر حق بیمه ماهانه مشمولین این آئین‌نامه به اختیار متقاضای بین حداقل و حداکثر دستمزد قانونی خواهد بود. بیمه شده می‌تواند هر بار با دارا‌بودن ۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه موضوع این آئین‌نامه از تاریخ ثبت درخواست کتبی ۱۰ درصد میزان آن را افزایش دهد. چنانچه بیمه شده مدتی پس از‌انقضاء موعد مقرر (‌دو سال) درخواست افزایش مأخذ حق بیمه را بنماید در این حالت نیز نسبت افزایش همان ۱۰ درصد خواهد بود و برای مدت اضافی زائد بر‌دو سال افزایشی صورت نخواهد گرفت و افزایش‌های بعدی نیز موکول به گذشت دو سال پرداخت حق بیمه موضوع این آئین‌نامه از تاریخ آخرین افزایش خواهد‌بود.

تبصره ـ مأخذ کسر حق بیمه افرادی که به نحوی از انحاء دارای سابقه پرداخت حق بیمه بوده و مشمول این آئین‌نامه قرار می‌گیرند توسط وی به اختیار انتخاب‌ می‌شود مشروط بر اینکه مبلغ انتخابی افزایشی بیش از ۱۰ درصد متوسط مبنای ماهانه کسر حق بیمه یک سال آخر نداشته باشد.

ماده ۶ 

بیمه مشمولین واجد شرایط از تاریخ صبت تقاضا در هر یک از شعب سازمان شروع می‌شود. سازمان مکلف است ظرف مدت ۲ (‌دو) ماه استحقاقی ‌متقاضی را احراز و بلافاصله ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه مراتب را به متقاضای اعلام نماید و متقاضی نیز ظرف یک ماه فرصت پرداخت حق بیمه‌به واحد سازمان را خواهد داشت در غیر این صورت موضوع درخواست مزبور منتفی اعلام می‌گردد.

ماده ۷ 

چگونگی بیمه اتباع ایرانی شاغل یا غیر شاغل در کشورهای خارجی به ترتیب زیر خواهد بود.

۱ ـ متقاضی درخواست خود را طبق فرم مخصوصی که توسط سازمان تهیه می‌گردد، به نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران تسلیم و نمایندگیهای‌سیاسی موظفند ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول این قبیل درخواستها ضمن تأیید تابعیت ایرانی متقاضیان، درخواست آنها را به انضمام فتوکپی مدارک شناسایی‌متقاضیان و افراد خانواده موضوع ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی به سازمان ارسال دارند.

۲ ـ سازمان مکلف است ظرف مدت یک ماه استحقاق متقاضی را احراز و ضمن تعیین نرخ و میزان حق بیمه ماهانه از طریق نمایندگیهای سیاسی بلافاصله‌مراتب را به متقضای اعلام نماید.

۳ ـ متقاضیان حق بیمه مربوط را به حساب بانکی که به نام سازمان تأمین اجتماعی توسط نمایندگی‌های سیاسی افتتاح خواهد شد پرداخت و رسید پرداخت را‌به نمایندگیهای مزبور ارسال نمایند.

۴ ـ نمایندگیهای سیاسی مکلفند همه ماهه موجودی حساب مزبور را به حسابی که بانک مرکزی مشخص می‌نماید واریز و صورت وضعیت بانکی و رسیدهای ‌پرداخت حق بیمه را به سازمان تأ‌مین اجتماعی ارسال دارند.

۵ ـ نحوه بیمه این قبیل افراد در سایر موارد تابع مواد این آئین‌نامه می‌باشد و پرداخت حق بیمه مقرر مشمولین این ماده بایستی به پولی صورت گیرد که در‌قرارداد فیمابین سازمان و مقتضای توافق گردیده است.

۶ ـ نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی موظف به ابلاغ مفاد این آئین‌نامه به نحو مقتضی به اتباع ایرانی خواهند بود.

ماده ۸ 

در صورتی که پرداخت حقب بیمه از طرف بیمه شده متوقف گردد و بین تاریخ قطع پرداخت حق بیمه و پرداخت مجدد بیش از ۳ ماه فاصله ایجاد نشده ‌باشد بیمه شده میتواند حق بیمه معوقه را به سازمان پرداخت نماید در غیر این صورت ارتباط بیمه شده با سازمان قطع و ادامه بیمه وی موکول به تسلیم‌درخواست مجدد و موافقت سازمان خواهد بود که در این صورت مبنای کسر حق بیمه این قبیل مقاضیان همان مبنای قبلی خواهد بود.

ماده ۹ 

شرایط برقراری و میزان مستمریهای بازنشستگی و بازماندگان وازکارافتادگی کلی و همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی عیناً به ترتیب تعیین‌شده در قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

ماده ۱۰ 

در صورتی مشمولین این آئین‌نامه پس از شورع بیمه به نحوی از انحاء از شمول مقررات این آئین‌نامه خارج و یا طبق قانون تأمین اجتماعی یا سایر‌قوانین مربوطه می‌بایست حق بیمه را خود بر اساس مقررات دیگری پرداخت نمایند، موظفند مراتب را کتباً به آگاهی سازمان برسانند تا نسبت به قطع بیمه آنان‌اقدام گردد. در صورت عدم اقدام بیمه شده در این زمینه و ادامه پرداخت حق بیمه، حق بیمه‌های دریافتی پس از کسر هزینه‌های انجام شده مسترد خواهد شد.

میرحسین موسوی ـ نخست‌وزیر