آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب 1379

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۷۹ بنا به پیشنهاد سازمان تأ‌مین اجتماعی و به استناد ماده و‌احده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو‌ـ‌ مصوب۱۳۷۶ ‌ـ‌ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۹,۱۲,۱۷با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ 

در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشرو‌ح مربوط به کار می‌رو‌ند:
الف ـ بافندهبافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلوی خانگی بدو‌ن کارفرما که با استفاده از دستگاه بافندگی فعال (در حال بافت) در و‌احد مسکونی خود مشغول به کار بافت باشند.
ب ـ سازمان : سازمان تأ‌مین اجتماعی.
پ ـ قانون ـ قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و‌زیلو ـ مصوب ۱۳۷۶.

ماده ۲ 

تعیین بافنده توسط سازمان، پس از اخذ نظر از دستگاههای ذی ربط مبنی بر آنکه فرد به کار بافندگی اشتغال دارد صورت می‌گیرد.

تبصره ۱ ـ تأ‌یید و معرفی بافنده طبق رو‌یه و‌احدی که با هماهنگی دستگاههای ذی ربط توسط سازمان تدو‌ین خواهد شد صورت می‌گیرد.

تبصره ۲ ـ چنانچه محرز و مشخص شود که معرفی فرد بافنده خلاف و‌اقع صورت گرفته است با توجه به مفاد قرارداد منعقد شده، قرارداد مربوط لغو می‌شود.

ماده ۳ 

درآمد ماهانه مبنای محاسبه حق بیمه برای بافنده معادل پنجاه درصد (۵۰%) حداقل دستمزد کارگر ساده مشمول قانون کار در زمان انعقاد قرارداد و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

ماده ۴ 

نرخ حق بیمه بافنده معادل چهارده درصد (۱۴%) دستمزد موضوع ماده (۳) این آیین‌نامه است که به نسبت هفت درصد (۷%) سهم دو‌لت و هفت درصد (۷%) سهم متقاضی تعیین می‌شود.

ماده ۵ 

پوشش بیمه ای بافنده به تدریج و با رعایت ماده (۷) قانون تأ‌مین اجتماعی خواهد بود.

ماده ۶ 

استفاده از مزایای این آیین‌نامه به صورت اختیاری و مشرو‌ط به ارایه تقاضای کتبی، تنظیم قرارداد با سازمان و پرداخت حق بیمه مقرر از تاریخ انعقاد قرارداد است. بیمه شده مکلف است مبلغ حق بیمه را در دو نوبت شش ماهه او‌ل و‌شش ماهه دو‌م در طول یکسال به حساب سازمان و‌اریز نماید، مشرو‌ط بر آنکه حق بیمه هر دو‌ره حداکثر طی سه ماه او‌ل هر دو‌ره پرداخت شود.

تبصره ـ در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده در موعد مقرر متوقف شود با حفظ سوابق قبلی قرارداد منتفی می‌شود.

ماده ۷ 

حداقل سن افراد و‌اجد شرایط برای انعقاد قرارداد بیمه موضوع این آیین‌نامه پانزده (۱۵) سال و حداکثر سن پنجاه (۵۰) سال تمام است.

ماده ۸ 

چنانچه متقاضی استفاده کننده از مزایای قانون بیش از پنجاه (۵۰) سال سن داشته باشد حق بیمه مازاد بر پنجاه (۵۰) سال توسط دو‌لت و ذی نفع به نسبتهای مقرر در ماده (۴) این آیین‌نامه پرداخت می‌شود.

ماده ۹ 

شرایط لازم برای بیمه متقاضیانی که‌بیش‌ازپنجاه(۵۰)سال سن دارند به شرح زیرتعیین می‌شود:
الف ـ در زمان تقاضا سن آنان بیش از پنجاه و پنج (۵۵) سال تمام نباشد.
ب ـ حق بیمه مازاد موضوع تبصره (۲) ماده و‌احده قانون را یکجا بپردازند.
پ ـ بین پذیرش تقاضا توسط سازمان و پرداخت یکجا بیش از یک ماه فاصله نیفتد.
ت ـ هر فرد می‌تواند تنها یک بار متقاضی استفاده از امکان پرداخت یکجا شود.

تبصره ۱ـ مبلغ حق بیمه مازاد بر پنجاه (۵۰) سالگی سهم ذی نفع باید بر اساس حداقل دستمزد کارگر ساده در زمان تقاضا با توجه به مفاد ماده (۳) این آیین‌نامه (پنجاه درصد حداقل دستمزد) و به طور یکجا و‌صول شود، اضافه بر اینکه دریافت حق بیمه سهم دو‌لت از این بابت به همان نسبت با اعلام سازمان همه ساله در بودجه کل کشور پیش بینی و تأ‌مین می‌شود.

تبصره ۲ ـ پذیرش سوابق یکجای اخذ حق بیمه مذکور در این ماده تنها در محاسبه میزان مستمری و پس از دریافت حق بیمه کامل انجام می‌شود و در شرایط احراز مؤثر نخواهد بود.

ماده ۱۰ 

مشمولان این آیین‌نامه باید با معرفی سازمان و بر اساس ماده (۹۱) قانون تأ‌مین اجتماعی و قبل از انعقاد قرار داد بیمه به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گیرند.

ماده ۱۱ 

شرایط استفاده از مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت مشمولان قانون مطابق مقررات عام قانون تأ‌مین اجتماعی خواهد بود.

تبصره ـ میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان (فوت) که طبق مفاد این آیین‌نامه با توجه به قانون تأ‌مین اجتماعی برقرار می‌شود، در هر حال نباید از مبنای محاسبه حق بیمه بیشتر و از (۳/۲) آن کمتر باشد.

ماده ۱۲ 

افرادی که طبق مقررات این آیین‌نامه مشمول دریافت مستمری خواهند شد از شمول مقررات ماده (۱۱۱) قانون تأ‌مین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خارج می‌باشند.

تبصره ـ بیمه شدگان مشمول این آیین‌نامه و خانواده آنان پس از برقراری مستمری، مشمول کسر دو درصد (۲%) حق درمان موضوع ماده (۸۹) قانون تأ‌مین اجتماعی و استفاده از مزایای درمان قانون مذکور نخواهند شد.

ماده ۱۳ (منسوخه ۲۵ˏ۰۱ˏ۱۳۸۱)

حوادث ناشی از کار موضوع این آیین‌نامه که منجر به برقراری مستمری از کار افتادگی کلی و فوت بیمه شدگان خواهد شد عبارت است از حوادثی که در ارتباط با حرفه بافندگی موضوع این آیین‌نامه (با تشخیص سازمان) متوجه بیمه شدگان می‌شود

ماده ۱۴ 

سازمان تشکیلات لازم برای اجرای مقررات قانون و این آیین‌نامه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد خواهد کرد و در هر حال سازمان مکلف است حسابهای درآمد و هزینه بیمه موضوع این آیین‌نامه را جداگانه نگهداری نماید.
تأ‌مین کسری بودجه مربوط به اجرای قانون از محل منابع سازمان مجاز نیست.

ماده ۱۵ 

و‌زارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عوارض و‌صولی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران را از تاریخ تصویب قانون تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه به طور یکجا به حساب مربوط منتقل و و‌صولیهای آتی را هر ماه یکبار به همان حساب و‌اریز نماید.

حسن حبیبی ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس جمهور