آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1387

وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 19/ 3/ 1387 بنا به پیشنهاد شماره 22100 /ص/86 مورخ 20/ 11/ 1386 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 /ت373هـ مورخ 10 /10/ 1386 آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383- را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1387,03,19با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

در اجرای بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی – مصوب 1383- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور و سازمانهای فعال در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی نسبت به تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی بر اساس مقررات این آیین نامه اقدام نماید.

ماده 2 

سازمانهای تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، بیمه خدمات درمانی، بهزیستی کشور و صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و کمیته امداد امام خمینی (ره)، صندوقهای بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق پس انداز و بازنشستگی شرکت مخابرات ایران، صندوق بازنشستگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران، صندوق بازنشستگی شرکت بیمه ایران، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد ایران، صندوق بازنشستگی، وظیفه و پس انداز کارکنان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز، صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بازنشستگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران، صندوق بازنشستگی وزارت جهاد کشاورزی، صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز کارکنان بانکها، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به جمع آوری و تجمیع اطلاعات حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی حوزه فعالیت و افراد تحت پوشش خود بر اساس دستورالعمل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اقدام نموده و بطور مستمر به روز نمایند و تا زمان برقراری امکان ارتباط بر خط تغییرات اطلاعات را بصورت ماهانه در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار دهند.

ماده 3 

وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید تا خروجی پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی حسب وظایف دستگاههای اجرایی در اختیار آنها قرار گیرد.

ماده 4 

سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح موظف است ظرف شش ماه اقدام به تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی در سطح نیروهای مسلح نموده و اطلاعات مورد تقاضای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را در اختیار وزارتخانه یاد شده قرار دهد.

ماده 5 

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به برقراری ارتباط امن بین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای فعال در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه اقدام نماید.

ماده 6 

سازمان ثبت احوال کشور مکلف است بمنظور تایید و صحه گذاری اطلاعات هویتی موجود در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی و نیز شناسایی افراد خارج از پوشش های بیمه ای، حمایتی و امدادی، همکاری لازم را حسب درخواست وزارت رفاه با وزارتخانه یاد شده معمول دارد.

ماده 7(اصلاحی 01ˏ09ˏ1394)

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است براساس داده های موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این آیین نامه نسبت به ایجاد و راه اندازی سامانه واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی (بیمه ای، حمایتی و امدادی) اقدام و با بهره گیری از داده‏ها و اطلاعات سایر پایگاه های ملی، زمینه استفاده از سامانه مزبور جهت رفع همپوشانی ها، شناسایی گروه ها و اقشار نیازمند، مددجو و توان‏ خواه، نیازسنجی و آزمون وسع و تشخیص افراد قابل توانمند سازی و غیرقابل توانمند سازی را فراهم نموده و ترتیباتی اتخاذ نماید که تا پایان سال 1396 کلیه خدمات و پوشش های امدادی، حمایتی و بیمه ای مشتمل بر بیمه های درمانی و اجتماعی به آحاد جامعه مبتنی بر سامانه واحد و یکپارچه رفاه و تامین اجتماعی صورت پذیرد

تبصره 1(الحاقی 01ˏ09ˏ1394)دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و تمامی سازمان ها، صندوق ها و موسساتی که در قلمرو امدادی، حمایتی و بیمه های اجتماعی و درمانی کشور فعالیت نموده و به نحوی از انحاء و به هر میزان از منابع عمومی استفاده نموده و یا مجوز فعالیت از دستگاه های اجرایی دریافت می دارند، مکلفند داده ها و اطلاعات مورد نیاز سامانه موضوع این ماده را به طور رایگان از طریق تبادل الکترونیک اطلاعات در مرکز ملی تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات در دسترس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دهند.

تبصره 2 (الحاقی 01ˏ09ˏ1394)سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعتبار لازم برای ایجاد، تکمیل و نگهداری سامانه واحد خدمات رفاه و تامین اجتماعی (بیمه ‏ای، حمایتی و امدادی) را در لوایح بودجه سنواتی منظور خواهد نمود.

این تصویب نامه در تاریخ 7/ 5/ 1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی