آیین نامه اجرایی ماده ( 12 ) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 1378

هیات وزیران در جلسه مورخ ۲ /۸ /۱۳۷۸بنا به پیشنهاد شماره ۴۹۴ /۱۰۶۳ /۱۰ مورخ ۷ /۲ /۱۳۷۶ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به استناد ماده ( ۱۲ ) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی – مصوب ۱۳۷۴ – آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :

آیین نامه اجرایی ماده ( ۱۲ ) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب ۱۳۷۸,۰۸,۰۲با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ 

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف – قانون : قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴
ب – دستگاه : کلیه دستگاههای موضوع ماده ( ۳ ) قانون .
پ – مستخدم جانباز : کلیه مستخدمان دستگاهها که به موجب بند «ب» ماده ( ۲ ) قانون جانباز شناخته شده یا می شوند و دارای درصد جانبازی می باشند.
ت – دوره های آموزشی : دوره هایی که منجر به اخذ مدرک علمی یا استخدامی می شود یا برای بالا بردن سطح معلومات شغلی از طریق کارآموزی و آموزش کوتاه مدت وبلند مدت ، در داخل یا خارج از کشور با رعایت قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور انجام می گیرد.
ث – ماموریت آموزشی : اعزام مستخدمان جانباز برای گذراندن دوره های آموزشی مختلف می باشد.

ماده ۲ 

کلیه دستگاهها مکلفند با برنامه ریزی و اجرای دوره های کوتاه مدت شغلی جهت مستخدمان جانباز خود ، معلومات و مهارتهای مورد نیاز را در آنان ایجاد و موجبات ارتقای سطح شغلی آنان را فراهم نمایند.

تبصره دوره های موضوع این ماده توسط دستگاهها اجرا خواهد شد و چنانچه امکان آموزش موضوع این ماده در دستگاهی فراهم نباشد ، دستگاه موظف است از طریق مراجع ذی صلاح امکان آموزش آنان را در دستگاههای واجد شرایط فراهم نماید.

ماده ۳

کلیه دستگاهها مکلفند با ماموریت آموزشی مستخدمان جانباز خود که در کلیه مقاطع تحصیلی رسمی و مورد تایید پذیرفته می شوند موافقت نمایند.

تبصره دانشجویان جانبازی که در دانشگاه پیام نور پذیرفته شده اند، می توانند جهت آمادگی برای شرکت در امتحانات پایان هر ترم تحصیلی با ارایه برنامه امتحانات حداکثر از یک ماه ماموریت آموزشی استفاده نمایند.

ماده ۴ 

پست سازمانی مستخدمان جانباز تا اتمام ماموریت آموزشی حفظ خواهد شد. در صورتی که حفظ پست سازمانی میسر نباشد، دستگاه مکلف به اختصاص پست همتراز برابر مفاد بند «د» ماده ( ۲ ) قانون خواهد بود.

ماده ۵ 

مدت ماموریت آموزشی جانباز به عنوان تجربه مفید جهت ارتقای گروه ، قابل احتساب است و به مستخدمان جانباز در مدت ماموریت آموزشی حقوق و مزایای مستمر و کلیه فوق العاده ها ( به استثنای فوق العاده اضافه کار، کارانه ، سختی شرایط محیط کار و نوبت کاری و فوق العاده جذب مدیران و مشاغل تخصصی ) و پاداش پایان سال وکمکهای نقدی و غیر نقدی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط پرداخت می گردد.

تبصره فوق العاده های مستثنی شده موضوع این ماده در ماموریتهای آموزشی پاره وقت به نسبت مدت اشتغال پرداخت می شود.

ماده ۶ 

دانشگاهها و موسسات آموزش عالی موظفند بنا به درخواست دستگاه متبوع مستخدم جانباز چگونگی وضعیت تحصیلی وی را ازلحاظ واحدهای گذرانده شده ، واحدهای اخذشده ، ساعات و برنامه کلاسی وی را به دستگاه متبوع مستخدم جانباز اعلام نمایند.

ماده ۷ 

در مواردی که دستگاه متبوع مستخدم جانباز به رشته تحصیلی دانشگاهی که مستخدم جانباز در آن پذیرفته شده است نیاز نداشته باشد، مکلف است ضمن موافقت با ماموریت آموزشی جانباز در صورت درخواست سایر دستگاهها ، هماهنگی های لازم را جهت انتقال مستخدم موصوف به عمل آورد تا مستخدم جانباز ماموریت خود را در دستگاه جدید ادامه دهد، در هر صورت موافقت با ماموریت آموزشی جانباز تا فراهم شدن زمینه انتقال وی الزامی خواهد بود.

ماده ۸ 

استفاده از ماموریت آموزشی اعم از تمام وقت یا نیمه وقت در دوران خدمت رسمی آزمایشی امکان پذیر می باشد.

ماده ۹ 

حداکثر مدت ماموریت آموزشی جانبازان برای ادامه تحصیل در هر مقطع آموزشی تابع مقررات آموزشی هر یک از وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ وآموزش عالی و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و در مورد جانبازان مشمول قانون کار که آموزش های فنی و حرفه ای را می گذارنند، تابع مقررات مربوط به آموزشهای فنی و حرفه ای خواهد بود.

ماده ۱۰ 

اعطای ماموریت آموزشی به مستخدم برای هر مقطع آموزشی فقط یک بار مجاز می باشد.

ماده ۱۱ 

چنانچه جانباز در ترم تحصیلی یا طی دوره های آموزشی غیبت کرده یا مرخصی آموزشی گرفته یا در حال تعویق ترم باشد حقوق و مزایایی به او تعلق نخواهد گرفت ، مگر اینکه در آن مدت در دستگاه مربوط به کار اشتغال داشته باشد.

تبصره مدت معالجه و درمان جانباز در حین تحصیل که ناشی از عوارض جانبازی باشد با تایید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و حسب مورد کمیسیونهای ذی ربطی که در نیروهای مسلح تشکیل می شوند ، از شمول این ماده مستثنی خواهد بود.

ماده ۱۲ 

دستگاهها مکلفند با ماموریت آموزشی جانبازانی که طی سالهای قبل در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پذیرفته شده اند و امکان ادامه تحصیل آنان بر اساس مقررات ورود به دانشگاهها همچنان وجود داشته باشد ، ولی به هر دلیل دیگری مامور به تحصیل نشده اند موافقت نمایند.

حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور