آیین نامه اجرایی مواد (9) و (11) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1377

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۷ بنا به پیشنهاد شماره ۴۵۰۴/۱۴/۱۲۹۰۵/۱۰ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۵ بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و به استناد مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ـ مصوب ۱۳۷۴ـ آیین نامه اجرایی مواد (۹) و (۱۱) قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی مواد (۹) و (۱۱) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۷,۰۴,۲۸با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ 

منظور از واژه‌ها و عبارات اختصاری به کار رفته در این آیین نامه عبارت است از:
الف ـ قانون: قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ـ مصوب ۱۳۷۴.
ب ـ بنیاد: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
ج ـ دستگاه: کلیه دستگاههای احصا شده در ماده (۳) قانون.
د ـ بخش: بخشهای غیردولتی موضوع تبصره (۱) ماده (۹) قانون.

ماده ۲(اصلاحی ۰۲ˏ۰۹ˏ۱۳۸۴)

به منظور تطبیق ساعت کار جانبازان با وضعیت جسمی و روانی آنها، کلیه دستگاهها موظفند ضمن اعلام این آیین نامه به جانبازانی که تحت هر عنوان به صورت تمام وقت در دستگاه و بخش مربوط مشغول به کار هستند، در خصوص کسر ساعت کار موظف روزانه آنها، حسب درخواست جانباز ظرف مدت یک ماه براساس جدول زیر اقدام کنند:

میزان درصد جانبازی میزان کسر ساعت کار موظف
۲۵ % تا ۲۹ % ۴۵ دقیقه
۳۰ % تا ۳۹ % ۶۰ دقیقه
۴۰ % تا ۴۹ % ۹۰ دقیقه
۵۰ % تا ۵۹ % ۱۲۰ دقیقه
۶۰ % تا ۶۹ % ۱۵۰ دقیقه
۷۰ % به بالا ۲۱۰ دقیقه

 

ماده ۳ 

جانبازان مشمول قانون می توانند با توافق دستگاه ذی ربط از کسر ساعت کار موظف خود در ابتدا، انتها یا بین ساعت کار موظف استفاده کنند. درصورت عدم توافق، بنیاد استان نماینده ای را به محل کار جانباز اعزام تا با توجه به نوع جانبازی، شرایط محیط کار، نوع کار، همچنین درصورت نیاز نظر پزشک معتمد بنیاد و سایر عوامل مؤثر تصمیم گیری و برای اجرا به دستگاه متبوع جانباز ابلاغ کند.

ماده ۴ 

جانبازانی که به هر دلیل نتوانند مطابق مواد (۲) و (۳) این آیین نامه از کسر ساعت کار موظف بهره مند شوند با موافقت دستگاه ذی ربط به میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی به یکی از طرق زیر با آنها رفتار می شود:
الف ـ احتساب اضافه کار ساعتی.
ب ـ افزودن به مرخصی استحقاقی.
ج ـ محاسبه مدت کسر ساعت کار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگی.

تبصره ۱ ـ میزان کسر ساعت کار موظف استحقاقی مستخدم جانباز برای اعمال بندهای «الف» و «ب» این ماده به طریق زیر محاسبه می شود:
میزان کسر ساعت به دقیقه x تعداد روزهای کاری در ماه = کسر ساعت کار ماهانه به ساعت
۶۰

تبصره ۲ ـ در اجرای بندهای «ب» و «ج» این ماده، هر (۸) ساعت یک روز منظور می شود.

تبصره ۳ ـ در اجرای تبصره (۳) ماده (۹) قانون، جانبازانی که به هر دلیل نمی توانند از کسر ساعت کار موظف استفاده نمایند می توانند با توجه به وضعیت جسمانی و درصد جانبازی خود از سه ماه تا یکسال کسر سنوات خدمت به تشخیص مرجع صالح اعطای کسر سنوات در هر دستگاه یا بخش، استفاده کنند.

ماده ۵ 

در اجرای تبصره (۳) ماده (۹) قانون، دستگاههای مشمول این آیین نامه موظفند پس از کسب نظر کمیسیون پزشکی نسبت به ایجاد پست (شغل) سازمانی همطراز جانباز، برای اشتغال جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند یا به خدمت اعاده یا به استخدام پذیرفته می شوند، با تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذی صلاح مربوط اقدام کنند.

تبصره ۱ ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا مراجع ذی صلاح مربوط موظفند در خصوص ایجاد پست سازمانی با نام همطراز جانباز برای اشتغال آن دسته از جانبازانی که توانایی انجام کار تمام وقت را ندارند اقدام کنند.

تبصره ۲ ـ جانبازان موضوع این ماده مشمول ماده (۲) این آیین نامه نیستند.

ماده ۶ 

افراد موضوع ماده (۱۱) قانون باید درخواست کسر ساعت کار خود را به بنیاد استان ارایه کنند. بنیاد استان براساس دستورالعمل مربوط و با اخذ نظر پزشک معتمد خود مبنی بر نیاز جانباز به مراقبتهای پزشکی و تعیین میزان کسر ساعت و مدت زمان استفاده که به تصویب کمیسیون پزشکی می رسد، موضوع را برای اجرا به دستگاه ذی ربط ابلاغ می کند.

ماده ۷ 

نظارت لازم برای حسن اجرای این آیین نامه حسب مورد براساس مواد (۱۴) و (۱۶) قانون صورت می گیرد.

ماده ۸ 

جانبازان مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ـ مصوب ۱۳۷۲ـ و آن دسته از جانبازان بازنشسته ای که مطابق قانون مجدداً اشتغال به کار یافته اند، مشمول این آیین نامه نیستند.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی