آیین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار) مصوب 1388

وزیران عضوکمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۹/۲۲بنا به پیشنهاد وزارتخا نه های رفاه و تأمین اجتماعی و بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد ‏اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه شمار ه۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳ هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶، آیین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار ) مصوب ۱۳۸۸ ‏. را به شرح زیر تصویب نمودند.

آیین نامه اجرایی قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کد دار) مصوب ۱۳۸۸,۰۹,۲۲

ماده ۱

در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

‏الف قانون: قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، با فندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) -‏مصوب ۱۳۸۸

ب فرش: قالی، قالیچه و گبه

‏پ صنایع دستی شناسه دار ( کددار): صنایع دستی خانگی و غیر آن در گروه های مصوب شناسه دار (کد دار ) .

‏ت مشمولان: شاغلان در مشاغل موضوع بندهای (ب) و (پ) این ماده و نیز مشمولان موضوع تبصره های (۱) و (۴‏) ماده (۱‏) قانون که دارای مجوز فعالیت و یا کارت شناسایی معتبر بر اساس فرآیند مندرج در ماده (۲) این آیین نامه می باشند.

ماده ۲

وزارت بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مکلفند نسبت به شناسایی و معرفی مشمولان به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اقدام نمایند.

تبصره ۱سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور موظف است مهارت فنی معرفی شدگان و متقاضیان را بررسی و ظرف یک ماه پس از وصول معرفی نامه نسبت به صدور کارت مهارت فنی آنان اقدام نماید. بهره مندی افراد موضوع این ماده از مزایای قانون، منوط به ارایه کارت مهارت فنی توسط سازمان یادشده می باشد.

تبصره ۲اتحادیه ها و تشکل های مرتبط دارای مجوز از دستگاه های موضوع این ماده می توانند نسبت به معرفی واجدان شرایط به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور اقدام نمایند.

تبصره ۳– بافندگان موضوع قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی ، قالیچه، گلیم و زیلو ­مصوب ۱۳۷۶- که در اجرای قانون یادشده بیمه پرداز بوده اند، می توانند ضمن استمرار بیمه پردازی، به منظور استفاده از مزایای این آیین نامه ظرف سه ماه نسبت به اخذ کارت مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و ارایه آن به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند.

ماده ۳

مبنای محاسبه حق بیمه برای مشمولان براساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار
‏تعیین می گردد و در صورتی که مشمولان متقاضی پرداخت حق بیمه بر مبنای دستمزد بیشتر از مبلغ موضوع این ماده باشند، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه مابه التفاوت حداقل دستمزد و دستمزد تعیین شده توسط بیمه شده بلامانع خواهدبود.

ماده ۴

نرخ حق بیمه مشمولان به ترتیب مقرر در ماده (۲۸‏) قانون تأمین اجتماعیمصوب ۱۳۵۴- ‏می باشد. بیست درصد حق بیمه سهم کار فرمایی توسط دولت و هفت درصد نیز توسط بیمه شده پرداخت خواهدشد.

ماده ۵

بیمه شده مکلف است در دوره اعتبار کارت شناسایی و کارت مهارت فنی، مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد براساس قانون اصلاح بند «ب» و تبصره (۳) ‏ماده (۴‏) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۶۵- طبق ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی به صورت ماهانه به سازمان پرداخت نماید.

تبصره ۱استمرار بهره مندی افراد از حمایت های موضوع قانون صرفأ در صورت تمدید مجوز فعالیت یا کارت شناسایی معتبر و کارت مهارت فنی با اخذ تأییدیه کتبی از دستگاه های ذی ربط مبنی بر اشتغال تمام وقت یا پاره وقت امکان پذیر است.

تبصره ۲در صورت توقف پرداخت حق بیمه برای سه ماه متوالی، بیمه شده می تواند تا موعد پرداخت بعدی حق بیمه دوره قبلی را پرداخت نماید.

تبصره ۳در خصوص مشمولان بند (ب) ماده (۱‏) که در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴- شاغل می باشند ، طبق ماده (۳۶‏) قانون مذکور اقدام خواهد شد.

تبصره ۴در صورتی که پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده در موعد مقرر در تبصره (۲‏) این ماده متوقف شود با حفظ سوابق قبلی، بیمه وی قطع خواهد شد و برقراری مجدد آن منوط به ارائه تقاضای کتبی و تنظیم قرارداد جدید با رعایت مفاد این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۶ 

حداقل سن افراد واجد شرایط برای انعقاد قرارداد بیمه موضوع این آیین نامه، پانزده سال و حداکثر پنجاه سال تمام است.

تبصره- سوابق بیمه پردازی مشمولان این آیین نامه به حداکثر سن موضوع این ماده اضافه می شود.

ماده ۷

شرایط لازم برای بیمه متقاضیانی که بیش از پنجاه سال سن دارند، به شرح زیر تعیین می شود:

الف در زمان تقاضا سن آنان بیش از پنجاه و پنج سال نباشد.

‏ب حق بیمه مازاد را یکجا بپردازد.

‏پ بین پذیرش تقاضا توسط سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت یکجا بیش از یک ماه فاصله نباشد.

ت هر فرد می تواند یک بار متقاضی استفاده از امکان پرداخت یکجا شود.

ماده ۸ ‏

 بیمه شدگانی که دارای کارفرما باشند، از مزایای مندرج در ماده (۳‏) قانون تأمین اجتماعی – ­مصوب ۱۳۵۴- و همچنین حمایت های مندرج در قانون بیمه بیکاری – مصوب ۱۳۶۹- برخوردار می باشند.

تبصره– حوادث ناشی از کار موضوع این آیین نامه که منجر به برقراری مستمری از کارافتادگی و فوت مشمولان می شود، عبارت است از حوادثی که در ارتباط با حرفه بافندگی و صنایع دستی موضوع بندهای «ب» و «پ» این أیین نامه (با تشخیص سازمان تأمین اجتماعی) متوجه بیمه شدگان می شود.

ماده ۹

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سامانه اطلاعات جامع مشمولان را ایجاد نماید.

ماده ۱۰سوابق مشمولان قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو – مصوب ۱۳۷۶‏- که به نحوی از انحا از شمول قانون مذکور خارج شده و مشمول این آیین نامه قرار گرفته و یا در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعیمصوب ۱۳۵۴‏- اشتغال به کار می یابند، با درخواست بیمه شده و یا پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مربوط، جزء سنوات خدمت قابل قبول آنان در اجرای قانون تأمین اجتماعی محسوب می شود، در غیر این صورت سابقه آنان به نسبت پنجاه درصد سنوات پرداخت حق بیمه به منظور بهره مندی از تعهدات قانونی ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۱۱

از تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۸، هزینه اجرای این آیین نامه در سال جاری از محل اعتبار برنامه ۳۰۴۴۱ ‏مذکور در بند (۳۴‏) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور تأمین می شود .

ماده ۱۲

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است براساس پیشنهاد وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اعتبار لازم برای اجرای قانون در سال ۱۳۸۹ ‏و بعد از آن را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی نماید. اجرای این آیین نامه در سال ۱۳۸۹‏و بعد از آن منوط به تأمین اعتبار در قوانین بودجه سالانه کشور است و سازمان تأمین اجتماعی متناسب با اعتبار پیش بینی شده و متناسب با تعداد افراد معرفی شده توسط وزارت بازرگانی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به بیمه نمودن مشمولان می باشد.

این تصویبنامه در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۸به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور