آیین نامه ‌هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب 1354

آئیینامه ‌هیأتهای تشخیص مطالبات مصوب ۱۳۵۴,۱۱,۲۸

نحوه تسلیم اعتراض:

ماده ۱

در صورتیکه کارفرما بمیزان حق بیمه و خسارت تأخیری که از طرف سازمان تعیین و مطالبه شده است معترض باشد باید ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ بدهی (اعلامیه یا اخطاریه سازمان) اعتراض خود را کتباً بشعبه یا نمایندگی سازمان که کارگاه در حوزه عمل آن واقع شده است تسلیم و رسید دریافت نماید.

ماده ۲

شعب و نمایندگی های سازمان مکلفند اعتراض کارفرما را در دفترنامه های وارده ثبت نموده و برگ رسید اعتراض را بکارفرما یا نماینده او تسلیم نمایند.

ماده ۳

شعب و نمایندگیهای سازمان موظفند اعتراض کارفرما را بانضمام پرونده امر و نظر سازمان درباره موارد اعتراضی حداکثر تا ده روز جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به‌هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات ارسال دارند.

تشکیل جلسات هیأتها و ترتیب رسیدگی و صدور رأی

ماده ۴

جلسات هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات در محل شعب و یا نمایندگی‌های سازمان و جلسات هیأتهای تجدیدنظر در تهران تشکیل میشود.

ماده ۵

برای تشکیل و رسمیت جلسات هیأتهای تشخیص مطالبات حضور کلیه اعضای هیأت ضروری است و درصورت عدم حضور هر یک از اعضاء اصلی جلسات با شرکت عضو جانسین تشکیل خواهد شد.

تبصره ـ هر یک از اعضاء درصورت عدم امکان حضور در جلسه باید مراتب را بموقع بسازمان اطلاع دهد بنحوی که امکان حضور عضو جانشین در جلسه‌هیأت میسر باشد.

ماده ۶

در صورتیکه ‌هر یک از اعضاء هیأتها سه جلسه متوالی یا ده جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه از حضور در جلسات هیأتها (بدون ـ تجدید نظر) خودداری نماید سازمان تقاضای تعیین جانشین او را از مراجع مربوطه خواهند نمود. جانشین نماینده معزول به ترتیب مذکور در مواد ۴۳ و ۴۹ قانون تأمین اجتماعی انتخاب و معرفی خواهد شد.

ماده ۷

هیأتهای تشخیص مطالبات به اعتراضات وارده به ترتیب تاریخ ثبت آنها در دفتر هیأت رسیدگی خواهند نمود.

تبصره ـ در مواردیکه ضرورت تسریع در تعیین تکلیف پرونده ای از طرف سازمان به‌هیأت اعلام شود هیأت پرونده موردنظر را خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۸

هیأتهای بدوی و تجدیدنظر باید تاریخ رسیدگی را بکارفرما ابلاغ کنند و حضور کارفرما در جلسه رسیدگی برای ادای توضیحات بلامانع است.

تبصره ـ تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی جهت اطلاع بکارفرما از طرف دبیرخانه‌هیأت تجدید نظر بنا بمورد مستقیماً بمدیریت درآمد یا واحد مربوطه (شعبه یا نمایندگی) اعلام خواهد شد در هرحال عدم حضور کارفرما یا وکیل یا نماینده او مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

ماده ۹

هیأتها قبل از استماع توضیحات کارفرما یا وکیل یا نماینده او باید هویت آنان و همچنین اختیارات وکیل یا نماینده کارفرما را احراز نمایند.

ماده ۱۰

هیئت ها پس از بررسی و مطالعه محتویات پرونده و درصورت حضور کارفرما یا نماینده او پس از استماع توضیحات وی مبادرت بصدور قرار یا رأی خواهند نمود.

ماده ۱۱

تصمیم هیأتها در صورتیکه قاطع اختلاف نباشد قرار نامیده میشود. قرارهای صادره از طرف هیأتهای بدوی جهت اجراء بواحدهای سازمان و قرارهای تجدید نظر بسازمان ابلاغ میشود.

تبصره ۱ـ قرارهای صادره از طرف هیأتهای بدوی حداکثر ظرف مدت یکماه و قرارهای صادره از طرف هیأتهای تجدیدنظر حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ بسازمان باید اجراء و به‌هیاتهای مربوطه اعاده شود.

تبصره ۲ـ در صورتیکه‌ هیأت ها بازرسی از کارگاه را لازم بدانند میتوانند قرار بازرسی از کارگاه را صادر یا رأساً مبادرت ببازرسی نمایند.

ماده ۱۲

تصمیمات هیأتهای بدوی و تجدیدنظر با اکثریت آراء نافذ خواهد بود.

ماده ۱۳

صورتجلسه رسیدگی و رأی با قرار صادره باید بامضای کلیه اعضای هیأت برسد در صورتیکه رأی به اکثریت صادر شود در نسخه ای که بجای پیش نویس نگهداری میشود نظر اقلیت بطور مشروح و مستدل نوشته خواهد شد و در سایر نسخ رأی که برای ابلاغ بطرفین ارسال میشود نظر اقلیت درج نشده و فقط اعضای اقلیت با ذکر کلمه «اقلیت» ذیل رأی را امضاء خواهند کرد.

تبصره ـ در صورتیکه پس از امضاء اصل رأی و قبل از پاکنویس شدن اعضاء هیأت تغییر کنند عضو جدید موظف است پاکنویس رأی را بجای عضو سابق با ذکر کلمه علی‌الاصول امضاء نماید.

ماده ۱۴

رأی هیأتها باید موجه و مدلل بوده و منجز باشد.

تبصره ـ رفع ابهام از آراء صادره با هیأت صادرکننده رأی است.

ماده ۱۵

هرگاه در تنظیم رأی اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بین رخ دهد هیأت صادرکننده رأی را تصحیح کند این تصحیح در زیر رأی یا در برگ دیگری که پیوست رأی میشود نوشته خواهد شد و مانند اصل رأی یا در برگ دیگری که پیوست رأی میشود نوشته خواهد شد و مانند اصل رأی باید بطرفین ابلاغ گردد. در صورتیکه اصل رأی قابل اعتراض باشد شامل رأی تصحیح شده نیز خواهد بود.

ماده ۱۶

رأی هیأتها باید شامل نکات و موارد زیر باشد:
۱ ـ شماره و تاریخ صدور رأی.
۲ ـ نام و نشانی و مشخصات کامل کارفرما.
۳ ـ نام و مشخصات کامل کارگاه با ذکر نوع فعالیت آن
۴ ـ نام وکیل کارفرما (درصورت ارائه برگ و کالت).
۵ ـ نام واحد سازمانی ارجاع کننده پرونده به‌هیأت.
۶ ـ مشخصات هیأت صادر کننده رأی.
۷ ـ خلاصه جریان پرونده و مفاد اعتراض کارفرما.
۸ ـ شماره و تاریخ صدور برگ اعلام بدهی و تاریخ ابلاغ آن بکارفرما و تاریخ ثبت اعتراض کارفرما در دفترنامه های وارده واحد مربوطه سازمان.
تصمیم هیأت که در قسمت آخر رأی نوشته میشود باید حاوی نکات زیر باشد:
۱ـ تصمیم در مورد حق بیمه.
۲ـ تصمیم در مورد خسارات.
۳ـ تصمیم در مورد معافیت‌های قانونی.
۴ـ تعیین اینکه رأی قطعی یا قابل تجدید نظر است (در هیأتهای بدوی)

تبصره ـ دبیر هیأت خلاصه رأی صادره را در دفتر مخصوص ثبت نموده و متن رأی را بتعداد لازم بعلاوه سه نسخه (سه نسخه برای سازمان و دو نسخه برای ابلاغ به کارفرما) بامضاء اعضاء هیأت رسانده بواحد مربوطه سازمان ارسال خواهد داشت.

ابلاغ آراء:

ماده ۱۷

آراء صادره باید بسازمان و کارفرما (یا وکیل یا نماینده کارفرما که حق تقاضای تجدید نظر داشته باشد) ابلاغ گردد. در موقع ابلاغ باید یک نسخه از رأی بکارفرما یا وکیل یا نماینده او تسلیم و نسخه دوم که برؤیت رسیده است جهت اقدام بسازمان اعاده شود.

ماده ۱۸

ابلاغ آراء و قرارها و تصمیمات هیأتها بکارفرما بوسیله مأمور سازمان یا وسیله کلانتریها یا ژاندارمری و براساس ضوابطی که در قانون آئین دادرسی مدنی برای ابلاغ احکام محاکم مقرر گردیده است انجام خواهد گرفت.

ماده ۱۹

تاریخ ابلاغ رأی بسازمان تاریخ ثبت رأی در دفترنامه های وارده واحد مربوطه سازمان خواهد بود.

ماده ۲۰ـ نحوه اعتراض به رأی هیأت بدوی از طرف کارفرما یا سازمان عیناً مانند نحوه اعتراض به اعلام بدهی سازمان (موضوع مواد ۱ و ۲ و ۳ این آئین‌نامه) و مستلزم رعایت ۲۰ روز مهلت مقرر در قانون میباشد.

ماده ۲۱

وکیل یا نماینده کارفرما میتواند ظرف مهلت مقرر در قانون بوکالت یا نمایندگی از طرف کارفرما نسبت به رأی هیأت بدوی اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نماید در این صورت باید حق اعتراض یا حق تقاضای تجدیدنظر در وکالت نامه یا برگ نمایندگی تصریح شده باشد.

ماده ۲۲

در صورتیکه ارسال پرونده به‌هیأت تجدیدنظر فقط بعلت اعتراض سازمان باشد باید شعبه یا نمایندگی و همچنین مدیریت درآمد گواهی کند که کارفرما یا وکیل یا نماینده او ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی هیأت بدوی (با عدم احتساب روز ابلاغ و اقدام جزء مدت) تقاضای تجدیدنظر ننموده است و گواهی مذکور باید جزو مدارک سازمان به پرونده ضمیمه شود.

تبصره ـ عدم اعتراض کارفرما بآراء هیأتهای بدوی در مهلت مقرر موجب عدم ابلاغ تاریخ تشکیل جلسه هیأت تجدید نظر بمنظور حضور وی در جلسه نخواهد بود.

ماده ۲۳

مسئول دبیر خانه‌هیأت تجدید نظر میتواند در موارد زیر پرونده را قبل از طرح در هیأت جهت رفع نقص بواحد ارسال کننده (مدیریت در آمد) پرونده اعاده نماید:
۱ ـ برگ اعتراض فاقد نام و نام خانوادگی، امضاء یا مهر یا اثر انگشت باشد.
۲ـ در ابلاغ رأی هیأت بدوی نام و نام خانوادگی سمت رؤیت کننده رأی مشخص نباشد.
۳ـ در مواردی که اعتراض کننده وکیل یا نماینده کارفرما باشد وکالتنامه یا برگ نمایندگی ضمیمه برگ اعتراض نباشد.
۴ـ نسخ رأی بدوی که بکارفرما و سازمان ابلاغ گردیده است در پرونده مضبوط نباشد.
۵ـ در مواردیکه اسناد پیوست برگ اعتراض بزبان فارسی نباشد.
۶ـ تاریخ ورود و شماره ثبت برگ اعتراض کارفرما بدفتر سازمان در برگ اعتراض منعکس نباشد.
۷ـ گواهی مذکور در ماده ۲۲ این آئین‌نامه ضمیمه پرونده نشده باشد.

تبصره ـ واحد مذکور مکلف است که ظرف حد اکثر ۱۵ روز در تهران و یکماه در شهرستان‌ها پرونده را تکمیل و اعاده دهد.

این آئین‌نامه که مشتمل بر ۲۳ ماده و ۱۰ تبصره میباشد با توجه بماده ۴۵ قانون تأمین اجتماعی در جلسه مورخ ۷/۱۱/۵۴ شورایعالی سازمان تأمین اجتماعی بتصویب رسید.

سازمان تأمین اجتماعی