آیین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب 1364

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲/۴/۱۳۶۴ بنا به پیشنهاد شماره ۹۱۴/۲۱ مورخ ۹/۲/۱۳۶۴ سازمان امور اداری و استخدامی کشور آئیننامه اجرائی قانون اصلاح‌تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراری حقوق وظیفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث ‌مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند :

آیین نامه اجرائی قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ و برقراری‌ حقوق وظیفه ‌در مورد فرزندان و نوادگان اناث  مصوب ۱۳۶۴,۰۴,۰۲با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱

‌حقوق وظیفه و مستمری وراث ذکور موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری کارمندان مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۳۸ از تاریخ ۲/۱۰/۱۳۶۳ در صورت داشتن ۲۰ سال تمام قطع خواهد شد مگر آنکه بموجب مدارک مثبته در یکی از دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی رسمی داخل و ‌خارج کشور مشغول تحصیل باشند که در این صورت حقوق وظیفه یا مستمری آنها تا پایان سن بیست و پنج سالگی قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ‌در مواردیکه صحت مدارک اشتغال به تحصیل وراث موضوع این قانون مورد ابهام باشد و نیز در خصوص گواهی تحصیلات خارج از کشور، نظر وزارت ‌فرهنگ و آموزش عالی مناط خواهد بود.

ماده ۲

‌به فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین سازمانهای دولتی که مشمول قانون بر آنها ‌مستلزم ذکر نام است و نیز مشمولین قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران و مشمولین قانون تأمین اجتماعی (‌در خصوص کارکنان دولت) که در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۶۳ حقوق وظیفه دریافت می‌دارند در صورتیکه شوهر نداشته و دارای حرفه و شغل نباشند حقوق وظیفه و مستمری سهم مذکور قابل پرداختمیباشد.

ماده ۳

حقوق وظیفه و مستمری سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین موضوع ماده ۳ این آئیننامه که مورث آنان بعد از ۲/۱۰/۱۳۶۳ فوت می‌نمایند و طبق‌ مقررات مربوط مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری میباشند در صورتیکه بعد از تاریخ فوت مورث شوهر نداشته باشند به شرط نداشتن حرفه و شغل قابل‌ پرداخت میباشد.

ماده ۴

‌فرزندان و نوادگان اناث که طبق مقررات مربوط مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری بوده‌اند ولی سهم حقوق وظیفه یا مستمری آنان بعلت رسیدن به سن مقرر قطع شده و یا برقرار نشده است چنانچه شوهر نداشته و دارای حرفه و شغل نباشند با رعایت مفاد این آئیننامه مشمول دریافت حقوق وظیفه یا مستمری‌خواهند بود.

ماده ۵

‌حرفه و شغل از نظر این آئیننامه انجام کار بخش دولتی یا اشتغال به یکی از حرف و مشاغل مشمول قانون تأمین اجتماعی میباشد.

ماده ۶

‌سهم حقوق وظیفه و مستمری هر یک از وراث وظیفه یا مستمریبگیر مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و همچنین‌ سازمانهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمولین قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران و قانون تأمین اجتماعی (‌در خصوص‌ کارکنان دولت) در صورتیکه برای امرار معاش مناسب دارای تمکن مالی باشند و یا افراد دیگر نفقه آنان را تأمین نمایند و همچنین دانشجویانی که برای ادامه‌تحصیل تمکن مالی داشته باشند، قابل پرداخت نخواهد بود.

ماده ۷

‌ادعای عدم تمکن مالی و عدم تأمین نفقه و نداشتن حرفه و شغل صرفاً با اعلام کتبی وظیفه یا مستمری ‌بگیر پذیرفته خواهد شد. وزارتخانه‌ ها و مؤسسات‌ موضوع این آئیننامه مکلفند در اسرع وقت نسبت به اخذ اعلام کتبی مذکور اقدام و مراتب را ضمن درج در سوابق مربوط به صندوق حواله‌ کننده وجه اطلاع‌ دهند.

ماده ۸
احراز موارد خلاف بعهده هیئت سه نفره ای که به انتخاب رئیس صندوق پرداخت کننده حقوق وظیفه یا مستمری مشخص خواهند شد، میباشد و دستگاه متبوع مستخدم مکلف است همکاریهای لازم را در جهت شناسائی موارد خلاف با صندوق مربوط بعمل آورد .

تبصره ‌در صورت احراز تخلف علاوه بر قطع حقوق وظیفه یا مستمری برای استرداد وجوه پرداختی از تاریخ استفاده غیر مجاز نیز اقدام خواهد شد.

ماده ۹

‌چنانچه سهم حقوق وظیفه یا مستمری هر یک از وراث بعلت تمکن مالی یا تأمین نفقه با دارا بودن شغل و حرفه برقرار نشده و یا قطع گردیده باشد و بار دیگر‌افراد مذکور شرایط لازم را برای دریافت حقوق موضوع این آئیننامه احراز کنند. این حقوق از تاریخ تقاضای مجدد با رعایت مقررات این آئیننامه قابل پرداختخواهد بود.

ماده ۱۰

‌فرزندان و نوادگان اناثی که بر اساس این آیین‌نامه مستحق دریافت حقوق وظیفه یا مستمری می‌باشد باید طرف مهلت شش ماه از تاریخ تصویب این آئیننامه به‌ دستگاه متبوع مورث خود مراجعه و کتباً تقاضای دریافت حقوق وظیفه یا مستمری خود را بنمایند تا حقوق وظیفه یا مستمری آنان با رعایت مقررات این‌ آئیننامه از تاریخ تصویب قانون (۲/۱۰/۱۳۶۳) برقرار گردد در مورد کسانیکه پس از این تاریخ مراجعه می‌کنند، تاریخ برقراری حقوق مذکور، تاریخ مراجعه وتقاضای آنها خواهد بود.

ماده ۱۱

‌اصلاحات لازم در این آئیننامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

نخست‌وزیر‌ – میرحسین موسوی