آیین نامه اجرائی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1368

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/5/1368 بنا به پیشنهاد شماره 1601‌/ د مورخ 13/4/1368 سازمان امور اداری و استخدامی کشوری و نظرات شماره5901/010مورخ 28/4/1368 بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و شماره 3124/868 مورخ 2/2/1368 سازمان بهزیستی کشور آئیننامه اجرائی قانون‌نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1/9/67 را بشرح زیر‌تصویب نمودند:

آیین نامه اجرائی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب 1368,05,28

1 ـ کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتها و مؤسسات دولتی و شهرداریها، بانکها و مؤسسات و شرکتها و سازمانهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام‌است میتوانند در صورت درخواست کتبی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از شرایط خاص‌کار و معلولین عادی به شرط داشتن بیست سال تمام سابقه خدمت قابل قبول از لحاظ بازنشستگی و سایر شرایط مندرج در این آئیننامه و تصویب‌ شورای امور اداری و استخدامی کشور باستثنای مشمولین قانون کار بازنشسته نمایند.

تبصره ـ شورای امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در صورت کامل بودن مدارک حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ وصول مدارک نظریه‌خود را مبنی بر موافقت یا مخالفت با بازنشستگی و همچنین مدت سنوات ارفاقی را اعلام نماید.

2 ـ ملاک محاسبه آخرین حقوق قبل از بازنشستگی برای هر یک از کارکنان دستگاههای مذکور مبلغی است که در مقررات استخدامی آنان مبنای‌محاسبه حقوق بازنشستگی قرار خواهد گرفت.

3 ـ درجه معلولیت جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد جانبازان و معلولین حوادث ناشی از کار و بیماران ناشی از‌شرایط خاص کار و معلولین عادی توسط کمیسیون پزشکی مرکب از سه نفر افراد متخصص با معرفی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل‌میگردد، تعیین خواهد گردید. دبیرخانه کمیسیون پزشکی مربوط به معلولین در سازمان بهزیستی خواهد بود.

4 ـ به سنوات خدمت هر یک از مستخدمینی که باستناد ماده 79 قانون استخدام کشوری یا مقررات مشابه آن در قوانین مربوط به دستگاهها ازکارافتاده‌میشوند رأساً توسط دستگاه مربوط سه سال اضافه میگردد.

تبصره ـ در صورتیکه سنوات خدمت اینگونه افراد با احتساب سه سال کمتر از پانزده سال باشد مدت خدمت آنان پانزده سال منظور خواهد شد.

5 ـ مشاغل سخت و زیان‌آور و درجات مربوط به پست سازمانی که عمدتاً در شرایط محیطی نامساعد از قبل وجود گازهای شیمیائی، کار با مواد‌ رادیواکتیو و پرتوهای مضره، محیط عفونت ‌زا، کار در اعماق، انفجار، کار با معلولین ذهنی و جسمی و غیره انجام شود و وظایف مربوط به شغل موجب‌ بروز ناراحتی‌های جسمی و روحی شدید گردد، بنا به پیشنهاد هر یک از دستگاههای مشمول این قانون و تائید شورای امور اداری و استخدامی کشور به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 1 ـ متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور در صورتی که حداقل دارای 20 سال خدمت تمام بوده و خدمت خود را در مشاغل سخت و‌زیان‌آور موضوع این ماده خدمت نموده باشند میتوانند تقاضای بازنشستگی نمایند.

تبصره 2 ـ مدت سنوات ارفاقی به هر یک از متصدیان موضوع این ماده با توجه به انجام وظائف و در درجات مختلف مشروط به اینکه از 5 سال تجاوز‌ننماید بشرح زیر تعیین میگردد.
‌الف – انجام وظائف در مشاغل درجه یک بازاء هر یکسال خدمت یکماه.
ب) انجام وظائف در مشاغل درجه دو بازاء هر یکسال خدمت دو ماه.
پ) انجام وظائف در مشاغل درجه سه به ازاء هر یکسال خدمت سه ماه.

تبصره 3 ـ پرداخت فوق‌العاده سختی شرایط محیط کار موضوع بند«خ»ماده 39 قانون استخدام کشوری ملاک تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور‌نخواهد بود.

تبصره 4 ـ کسور بازنشستگی سهم دستگاه توسط دستگاه و سهم مستخدم بر حسب مدت سنوات ارفاقی توسط مستخدم با رعایت سایر قوانین و‌مقررات مربوط محاسبه و بحساب صندوق بازنشستگی مربوط واریز خواهد شد.

تبصره 5 ـ سنوات خدمت ارفاقی موضوع ماده 4 این آئیننامه بدون پرداخت کسور بازنشستگی اضافه میگردد.

تبصره 6 ـ هر گونه تغییر در مفاد این آئیننامه بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

نخست‌وزیر-‌میرحسین موسوی