اصلاح آیین نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی، فرهنگی، رفاهی به بازنشستگان (60) سال به بالا (پیشکسوتان) مصوب 1385

اصلاح آیین نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی، فرهنگی، رفاهی به بازنشستگان (60) سال به بالا (پیشکسوتان) مصوب 1385,06,15

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/6/1385 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 40223/9275 هـ /ب مورخ 17/3/1385 تصویب نمود :

از تاریخ وصول ایراد ، آیین نامه ارتقای منزلت وا عطای تسهیلات اجتماعی ـ فرهنگی ـ رفاهی به بازنشستگان ( 60 ) سال به بالا ( پیشکسوتان )، موضوع تصویب نامه شماره 67115 /ت 33874 هـ مورخ 10/11/1384 به شرح زیر اصلاح می گردد :

1متن زیر جایگزین بند « ب» ماده ( 2 ) می گردد :
. «
ب ـ استفاده از امکانات ورزشی در اختیار سازمان تربیت بدنی ودستگاههای وابسته به دولت باپیشنهاد دستگاههای فوق الذکر وتأیید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وتصویب هیئت وزیران به صورت نیم بها وحداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم توسعه ».

2در ماده ( 10 ) آیین نامه عبارت « از طریق بانک عامل با رعـایت قوانیـن ومقــررات مربوط »
جایگزین عبارت « از طریق پست بانک » می شود .

پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور