اصلاح آیین نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی، فرهنگی، رفاهی به بازنشستگان (60) سال به بالا (پیشکسوتان) مصوب 1385

اصلاح آیین نامه ارتقای منزلت و اعطای تسهیلات اجتماعی، فرهنگی، رفاهی به بازنشستگان (۶۰) سال به بالا (پیشکسوتان) مصوب ۱۳۸۵,۰۶,۱۵

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۵ با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره ۴۰۲۲۳/۹۲۷۵ هـ /ب مورخ ۱۷/۳/۱۳۸۵ تصویب نمود :

از تاریخ وصول ایراد ، آیین نامه ارتقای منزلت وا عطای تسهیلات اجتماعی ـ فرهنگی ـ رفاهی به بازنشستگان ( ۶۰ ) سال به بالا ( پیشکسوتان )، موضوع تصویب نامه شماره ۶۷۱۱۵ /ت ۳۳۸۷۴ هـ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۴ به شرح زیر اصلاح می گردد :

۱متن زیر جایگزین بند « ب» ماده ( ۲ ) می گردد :
. «
ب ـ استفاده از امکانات ورزشی در اختیار سازمان تربیت بدنی ودستگاههای وابسته به دولت باپیشنهاد دستگاههای فوق الذکر وتأیید سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وتصویب هیئت وزیران به صورت نیم بها وحداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم توسعه ».

۲در ماده ( ۱۰ ) آیین نامه عبارت « از طریق بانک عامل با رعـایت قوانیـن ومقــررات مربوط »
جایگزین عبارت « از طریق پست بانک » می شود .

پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور