تأیید آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی مصوب 1364

تأیید آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرح‌های عمرانی مصوب ۱۳۶۴,۰۷,۱۴

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۷/۱۳۶۴ “‌آئیننامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی” موضوع ‌مصوبات یکصد و بیست و نهمین و یکصد و چهل و سومین جلسه شورایعالی تأمین اجتماعی را تأیید و مقرر نمودند کلیه دستگاههای اجرائی مطابق آئیننامه مزبور اقدام نمایند.
اصلاحاتی که در آینده ضرورت یابد با تصویب شورایعالی تأمین اجتماعی لازم اجرا خواهد بود.
مقتضی است مراتب را به کلیه دستگاههای اجرائی و واحد و ادارات تابعه و وابسته ابلاغ نمایند.

نخست وزیر
میرحسین موسوی