تصویبنامه درخصوص اجرای ماده 23 آئین‌نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری مصوب 1372

تصویبنامه درخصوص اجرای ماده 23 آئین‌نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری مصوب 1372,12,15

هیأت وزیران در جلسه مورخ 15 /12 /1372 بنا به پیشنهاد شماره 76885 مورخ 3 /12 /1372 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (14) قانون بیمه بیکاری مصوب 1369 – تصویب نمود:
به وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (23) آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع تصویبنامه شماره 122626 /ت 404 هـ مورخ 19 /10 /1369 ، کلیه پرداختهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با اجرای قانون بیمه بیکاری انجام شده یا می شود به هزینه قطعی منظور نمایند.
تشخیص هزینه‌های فوق به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقامات مجاز از طرف آنها می باشد.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور