تصویبنامه درخصوص اجرای ماده 23 آئین‌نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری مصوب 1372

تصویبنامه درخصوص اجرای ماده ۲۳ آئین‌نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۷۲,۱۲,۱۵

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۵ /۱۲ /۱۳۷۲ بنا به پیشنهاد شماره ۷۶۸۸۵ مورخ ۳ /۱۲ /۱۳۷۲ وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (۱۴) قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ – تصویب نمود:
به وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (۲۳) آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع تصویبنامه شماره ۱۲۲۶۲۶ /ت ۴۰۴ هـ مورخ ۱۹ /۱۰ /۱۳۶۹ ، کلیه پرداختهایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با اجرای قانون بیمه بیکاری انجام شده یا می شود به هزینه قطعی منظور نمایند.
تشخیص هزینه‌های فوق به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط یا مقامات مجاز از طرف آنها می باشد.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور