تصویب نامه در خصوص افزایش مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب 1398

تصویب نامه در خصوص افزایش مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۹۸,۰۲,۱۱

هیأت وزیران در جلسه ۱۱ /۲ /۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۲۰۴۶۱ مورخ ۱۰ /۲ /۱۳۹۸ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی – مصوب ۱۳۵۴- تصویب کرد:

۱ از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۹۸ کلیه مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تا پایان سال ۱۳۹۷ برقرار شده اند، بر اساس مصوبه ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۷ شورای عالی کار، برای دریافت کنندگان حداقل مستمری به مبلغ پانزده میلیون و یکصد و شصت و هشت هزار و هشتصد و ده (۸۱۰ /۱۶۸ /۱۵) ریال، به میزان سی و شش و نیم درصد (۵ /۳۶%) و برای سایر سطوح به میزان سیزده درصد (۱۳%) مستمری آنان در پایان اسفندماه ۱۳۹۷ به علاوه مبلغ ثابت دو میلیون و ششصد و یازده هزار و چهارصد و هفتاد (۴۷۰ /۶۱۱ /۲) ریال افزایش می یابد.

۲ – افزایش مستمری سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است، تا حداقل مستمری، به میزان سی و شش و نیم درصد (۵ /۳۶%) و مستمری های بیش از حداقل، همانند سایر سطوح و به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری