قانون‌ استفساریه‌ قانون‌ نحوه‌ تأثیر سوابق‌ منتقله‌ بر سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ برای‌ استفاده‌ از مزایای‌ مقرر در قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب 1354

قانون‌ استفساریه‌ قانون‌ نحوه‌ تأثیر سوابق‌ منتقله‌ بر سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ برای‌ استفاده‌ از مزایای‌ مقرر در قانون‌ تأمین‌ اجتماعی‌ مصوب‌ تیرماه ‌۱۳۵۴

موضوع‌ استفساریه‌:
ماده‌ واحده‌ – آیا قانون‌ نحوه‌ تأثیر سوابق‌ ۱۳۵۴/۴/۳ که‌ در تاریخ‌ ۱۳۸۰/۲/۹ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ تصویب‌ رسید شامل‌ کسانی‌ که‌ پیش‌ از تصویب‌ قانون‌ مذکور بازخرید شده‌ یا به‌ هر نحوی‌ به‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌ حق‌ بیمه‌ خود را می‌پردازند خواهد بود؟

نظر مجلس‌ :
این‌ قانون‌ شامل‌ کسانی‌ که‌ تا قبل‌ از تصویب‌ آن‌ (۱۳۸۰/۲/۹) بازخرید گردیده‌ یا به‌ استناد مقررات‌ قانونی‌، بیمه‌گذار صندوق‌ تأمین‌ اجتماعی‌ شده‌اند و همچنین‌ مستخدمین‌ شرکتها و مؤسسات‌ دولتی‌ که‌ به‌ استناد تبصره‌ (۳) ماده‌ (۱۴۴) قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ در شمول‌ این‌ صندوق‌ قرار گرفته‌ و براساس‌ مقررات‌ بازنشستگی‌ حاکم‌ بر وضعیت‌ آنها بازنشسته‌ شده‌اند، نخواهد بود.

قانون‌ فوق‌ مشتمل‌ بر ماده‌ واحده‌ در جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ مورخ‌ هفتم‌ بهمن‌ ماه‌ یکهزار و سیصد و هشتاد و سه‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تصویب‌ و در تاریخ‌ ۱۳۸۳/۱۱/۲۱ به‌ تأیید شورای‌ نگهبان‌ رسید.

رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی-‌ غلامعلی‌ حدادعادل‌