قانون اخذ دو درصد از کل فروش بلیط سینماهای کشور مصوب 1365

قانون اخذ دو درصد از کل فروش بلیط سینماهای کشور مصوب ۱۳۶۵,۰۱,۱۹

ماده واحده – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود دو درصد از کل فروش بلیط سینماهای کشور را اخذ و بحساب درآمد عمومی منظور نماید.

تبصره ۱ – وزارت برنامه و بودجه موظف است همه ساله بهنگام تنظیم بودجه با پیش بینی فروش بلیط یکسال سینماهای کشور معادل ۲% آنرا محاسبه و در ردیف جداگانه ای در بودجه وزارت ارشاد اسلامی منظور نماید، تا بعنوان کمک از سوی وزارت ارشاد اسلامی و خارج از شمول قانون محاسبات عمومی در جهت ایجاد پوشش تأمین اجتماعی و بالا بردن سطح کیفی کار دست اندرکاران متعهد سینمای جمهوری اسلامی بمصرف برسانند.

تبصره ۲ – خزانه داری کل و کمیته تخصیص اعتبار موظفند معادل کل اعتبار پیش بینی شده را در اختیار وزارت ارشاد اسلامی قرار دهند.

تبصره ۳ – آئیننامه اجرائی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد اسلامی به تصویب هیأت دولت خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره، در جلسه روز سه شنبه نوزدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اکبر هاشمی