قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی ‌داشته‌اند مصوب 1377

قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آندسته از افراد که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی ‌داشته‌اند مصوب ۱۳۷۷,۰۲,۳۰

ماده واحده کلیه افرادی که از تاریخ ۲۸/۵/۱۳۳۲ تا ۱۶/۱۱/۱۳۵۷ با الهام از مبارزات و مجاهدات امام خمینی (‌رهبه دلایل امنیتی، مذهبی یا‌اتهامات سیاسی دیگر حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی بوده‌اند، آزاده تلقی و مشمول تسهیلاتی می‌شوند که در قوانین و مقررات‌مربوط به آزادگان پیش ‌بینی شده است.

تبصره ۱ مفاد این قانون با رعایت تبصره (۴) قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیتهای سیاسی – مصوب ۱۳۶۶ – قابل ‌اجراست.

تبصره ۲ آیین‌نامه اجرائی این قانون مشتمل بر ضوابط اعطای تسهیلات متناسب با مدت حبس یا بازداشت و نیازمندی مشمولان، بنا به پیشنها د‌ سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه و تأمین اجتماعی و ستاد آزادگان و با همکاری وزارت اطلاعات به‌تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ناده واحده و دوتبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام اردیبهشت ماه یکهزارو سیصدو هفتادو هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۳/۱۳۷۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی اکبر ناطق نوری