قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای  اسلامی و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح  ناشی از مسوولیتهای خطیر نمایندگی مصوب 1365

قانون برقراری حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای  اسلامی و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح  ناشی از مسوولیتهای خطیر نمایندگی  مصوب ۱۳۶۵,۰۴,۱۹با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده ۱ (اصلاحی ۲۷ˏ۱۰ˏ۱۳۷۱)

 هرگاه نماینده ای در دوران نمایندگی خود به درجه رفیع شهادت برسد ویا در راه انجام وظیفه وفات نموده ویا معلول شود، بنحوی که قادر به انجام وظایف نمایندگی نباشد، مقرری ماهانه ای که برابر با ‌حقوق مبناء و افزایش سنواتی نمایندگی است ، بعنوان حقوق وظیفه به عائله تحت تکفل قانونی وی ویا خود نماینده حسب مورد پرداخت میشود.
‌نمایندگان شهید از کلیه مزایای مندرج در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که در مورد شهداء وضع شده است استفاده خواهند کرد.

تبصره ۱ اگر فوت نماینده پس از دوران نمایندگی ناشی از معلولیت دوران مزبور باشد از مزایای این قانون بهره مند خواهدشد.

تبصره ۲ هرگاه نماینده ای از کارکنان دولت ، سازمانها و موسسات وابسته به دولت ، شهرداریها و بطور کلی هر موسسه ای باشد که بموجب مقررات مربوط می تواند از حقوق مستمری و وظیفه استفاده نماید، مستمری بگیران او به انتخاب خود می توانند فقط از یکی از دوحقوق ( دولتی یا مجلس ) استفاده نمایند. درصورت اختلاف نظر مستمری بگیران تشخیص و تصمیم به عهده کمیسیون ماده ( ۴ ) این قانون خواهدبود

تبصره ۳ میزان حقوق وظیفه و مستمری نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از‌کارکنان دولت نبوده و در زمان نمایندگی فوت نموده و یا می‌نمایند مطابق مستخدمین‌رسمی مشمول ماده (۸۳) قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ تعیین و پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره ۴ چنانچه نمایندگان مذکور در تبصره (۳) تابع قانون تأمین اجتماعی ‌مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ باشند و حقوق وظیفه و مستمری آنان کمتر از میزان حقوق وظیفه و‌مستمری موضوع تبصره (۳) باشد، ما به‌التفاوت تا سقف مبلغ مزبور به آنان پرداخت‌ خواهد شد.

تبصره ۵ اعتبار لازم جهت اجرای این قانون در سال ۱۳۷۱ از محل صرفه‌جوئی مجلس شورای اسلامی تأمین خواهد شد و در سالهای بعد در‌صورت وجود اعتبار لازم‌الاجرا است.

ماده ۲

عائله تحت تکفل از لحاظ این قانون عبارتند از:
الف – زوجه دایمی نماینده تا زمانی که شوهر اختیار نکرده باشد.
ب – فرزندان و نوادگان ذکور ( بشرط آنکه پدرشان فوت شده و تحت تکفل نماینده باشند ) تا سن هجده سالگی تمام ، مگراینکه بموحب مدارک مثبته دریکی از دانشگاهها یا موسسات آموزش رسمی عالی مشغول تحصیل باشند دراین صورت حقوق وظیفه آنان تا پایان بیست وپنج سالگی پرداخت میشود.
ج – فرزندان و نوادگان اناث ( بشرط آنکه پدرشان فوت نموده و تحت تکفل قانونی نماینده باشد ) بشرط آنکه همسر اختیار نکرده باشند.
د – فرزندان و نوادگان ( بشرط آنکه پدرشان فوت نموده و تحت تکفل قانونی باشند ) علیل و ناقص العضو که قادر به انجام کار نباشند.
ه – پدر و مادر به شرط آنکه تحت تکفل قانونی باشند.

ماده ۳

حقوق وظیفه به تساوی بین عائله تحت تکفل قانونی تقسیم میشود.

ماده ۴

تعیین حقوق وظیفه و مستمری وهمچنین تعیین عائله تحت تکفل قانونی نماینده و سهم هریک از آنها بعهده کمیسیون پنج نفری متشکل از نمایندگان هیات رئیسه ، کمیسیونهای قضائی ، بهداری ، دیوان محاسبات و امور اداری و استخدامی مجلس میباشد.

ماده ۵

برقراری حقوق وظیفه و مستمری موکول به احراز نیاز مادی نماینده یا عائله تحت تکفل او میباشد. تشخیص این موضوع در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده ( ۴ ) است .

ماده ۶

کلیه نمایندگانی که از آغاز رسمیت مجلس شورای اسلامی تا تاریخ تصویب این قانون بعللی شهید شده ویا در راه انجام وظیفه فوت نموده ویا معلول گردیده اند نیز مشمول مقررات این قانون خواهندبود.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و دو تبصره در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۲۵/۴/۱۳۶۵ به تایید شورای نگهبان رسیده است .

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی