قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374

قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب 1374,12,22با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌ماده 1 

ورود هر نوع شیرخشک و غذاهای کمکی شیرخوار، باید با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات کشور صورت گیرد و شیر خشک‌فقط از طریق داروخانه‌ها توزیع شود.

تبصره 1 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390)وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مقررات مربوط به ورود انواع مجاز و مقدار مورد نیاز و جانشین شونده‌های شیر ماد(‌شیرخشک و غذاهای کمکی شیرخوار) را تهیه و اعلام نماید. وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف به مراعات مقررات مزبور می‌باشد

‌تبصره 2 موارد ضرورت تجویز پزشکی و همچنین نحوه عرضه و فروش در بازار مصرف و ارائه مستقیم و غیر مستقیم انواع شیر خشک و‌جانشین شونده‌ها در شبکه بهداشتی، درمانی کشور طبق ضوابطی خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین و اعلام‌خواهد شد.

‌ماده 2 

انتشار هر گونه جزوه، کتاب، نشریه و نظایر آن در مورد تغذیه شیرخواره با انواع شیرخشک و جانشین شونده‌های شیر مادر در کلیه موارد‌منوط به رعایت ضوابط و معیارهایی خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین خواهد شد.

‌ماده 3 (اصلاحی 06ˏ04ˏ1386)

 مرخصی زایمان تا سه (3) فرزند برای مادرانی که فرزند خود را شیر می‌دهند در بخش‌های دولتی و غیر دولتی شش(6) ماه می‌باشد.

‌تبصره 1 (اصلاحی 06ˏ04ˏ1386)– مادران شیرده بعد از شروع به کار مجدد در صورت ادامه شیردهی می‌توانند حداکثر تا 24 ماهگی کودک روزانه یک ساعت از مرخصی(‌بدون کسر از مرخصی استحقاقی استفاده کنند.

‌تبصره 2 امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود.

تبصره 3 (الحاقی 22ˏ12ˏ1380)مرخصی زایمان برای وضع حملهای دوقلو، پنج ماه و برای زایمانهای سه قلو و بیشتر یک سال با استفاده از حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط‌ تعیین می‌شود.

‌ماده 4 

دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت از جمله سازمان‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و دیگر دستگاه‌هایی که به لحاظ‌مقررات خاص استخدامی مشمول قانون کار نیستند موظف به ایجاد تسهیلات مناسب برای تغذیه شیرخوارگان با شیر مادر در جوار محل کار کارکنان‌زن می‌باشند.

‌ماده 5 

به منظور سیاست‌گذاری، نظارت و تعیین نحوه آن بر اجرای این قانون کمیته‌ای با عنوان ‌کمیته سیاست‌گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه باشیر مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته که با حکم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عضویت کمیته منصوب می‌شوند عبارت‌اند از :

‌الف معاون امور بهداشتی وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی.

ب معاون امور دارو و درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ج رییس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران.

‌د دو نفر از اعضاء کمیته کشوری ترویج تغذیه با شیر مادر.

ه یک نفر پزشک متخصص زنان و زایمان.

‌و یک نفر پزشک متخصص اطفال.

‌ز یک نفر متخصص علوم تغذیه.

ح یک نفر روحانی آشنا به مبانی اسلام که حداقل 6 سال دوره خارج فقه و اصول را طی کرده باشند.

ط یک نفر به نمایندگی از شورای فرهنگی – اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی.
‌خدمات کمیته سیاست‌گذاری و نظارت بر ترویج تغذیه با شیر مادر افتخاری می‌باشد.

‌ماده 6 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌تواند نسبت به تشکیل کمیته‌های ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران‌شیردهی در استان‌ها اقدام نماید. کمیته‌های موضوع این ماده موظف خواهند بود نتایج اقدامات خود را به کمیته سیاست‌گذاری و نظارت بر ترویجتغذیه با شیر مادر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارش نمایند.

‌ماده 7 

شرح وظایف و اختیارات کمیته‌های موضوع این قانون در حدود صلاحیت و شرایط اجرای تصمیمات آن‌ها و نحوه انتخاب و ترکیب‌اعضاء کمیته‌های استانی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.‌در هر حال تصمیمات کمیته‌های موضوع مواد 5 و 6 در صورت تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مقام مجاز از سوی وی قابل ابلاغ‌خواهد بود.

‌ماده 8 

اعضاء کمیته‌های موضوع این قانون و مأمورین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازاند از مرکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی و‌درمانی، داروخانه‌ها و سایر مؤسساتی که در ارتباط با تولید و توزیع جانشین‌شونده‌های شیر مادر فعالیت می‌کنند بازدید به عمل آورند. این گونه‌مؤسسات مکلف به همکاری می‌باشند.

‌ماده 9 

متخلفین از اجرای این قانون، با رعایت مراتب و دفعات جرم، به تعزیر از قبیل نصب پارچه تخلف بر سردر داروخانه، تعطیل موقت آن،‌قطع موقت بعضی خدمات شهری یا جزای نقدی از یک تا صد میلیون ریال و در صورت تکرار جرم به حداکثر تعزیر و جزای نقدی در محاکم صالحه‌محکوم می‌گردند.

‌ماده 10 

آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 11 

کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه بیست و دوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1374.12.27 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری