قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه به بیمه‌شدگانی که بعلت همکاری با نیروهای مسلح ‌جمهوری اسلامی ایران مجروح شده یا میشوند مصوب 1367

قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه به بیمه‌شدگانی که بعلت همکاری با نیروهای مسلح ‌جمهوری اسلامی ایران مجروح شده یا میشوند مصوب ۱۳۶۷,۰۴,۳۰

ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون غرامت دستمزد آن عده از مشمولین قانون راجع به برقراری مستمری درباره بیمه‌شدگانی که بعلت ‌همکاری با نیروهای مسلح شهید یا معلول شده یا میشوند مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۱۸ و همچنین افرادی که بعلت حملات وحشیانه دشمن صهیونیستی ‌به میهن اسلامی مجروح شده یا میشوند و پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری آنان قانوناً بر عهده سازمان تأمین اجتماعی میباشد معادل آخرین مزد‌ یا حقوق روزانه آنان تعیین و توسط سازمان تأمین اجتماعی پس از کسر حق بیمه سهم بیمه شده به آنان پرداخت خواهد شد. ‌

تبصره ۱ مدت استفاده از غرامت دستمزد افراد موضوع این قانون جهت استفاده از کلیه حمایتهای مندرج در قانون تأمین اجتماعی و مدت حق ‌بیمه آنان احتساب خواهد شد. ‌

تبصره ۲ سایر مقررات ناظر بر پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری بیمه‌شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی درباره مشمولین این قانون‌ لازم‌الاجرا میباشد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز پنجشنبه سی‌ام تیر ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۵/۲۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی