‌قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354

‌قانون نحوه تأثیر سوابق منتقله بر سازمان تأمین اجتماعی برای استفاده از مزایای مقرر در قانون تأمین اجتماعی مصوب ‌تیرماه ۱۳۵۴

‌ماده واحده – سوابق خدمت غیرمشمول قانون تأمین اجتماعی بیمه شدگان که بابت آن حق بیمه یا کسور بازنشستگی به صندوق بازنشستگی‌ذیربط پرداخت گردیده است، با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابه‌الاختلاف براساس محاسبات بیمه‌ای آن طبق قوانین و مقررات موجود صرفاً‌در تعیین مستمری بازنشستگی، از کار افتادگی و بازماندگان قابل احتساب می‌باشد مشروط بر آنکه افراد مزبور در زمان بازنشستگی دارای حداقل سابقه‌پرداخت حق بیمه مندرج در قانون تأمین اجتماعی باشند.

نظر مجلس‌ :
این‌ قانون‌ شامل‌ کسانی‌ که‌ تا قبل‌ از تصویب‌ آن‌ (۹/۲/۱۳۸۰) بازخرید گردیده‌ یا به‌ استناد مقررات‌ قانونی‌، بیمه‌گذار صندوق‌ تأمین‌ اجتماعی‌ شده‌اند و همچنین‌ مستخدمین‌ شرکتها و مؤسسات‌ دولتی‌ که‌ به‌ استناد تبصره‌ (۳) ماده‌ (۱۴۴) قانون‌ استخدام‌ کشوری‌ در شمول‌ این‌ صندوق‌ قرار گرفته‌ و براساس‌ مقررات‌ بازنشستگی‌ حاکم‌ بر وضعیت‌ آنها بازنشسته‌ شده‌اند، نخواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در‌تاریخ ۲۶/۲/۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی