قانون تفسیر نحوه اجرا ماده ۳۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶ مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی

قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (۳۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶     

 

موضوع استفساریه:

ماده واحده ـ آیا منظور از شرکتهای سهامی مندرج در ماده (۳۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۸/۷/۱۳۸۶ که شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی باید در قالب آنها و براساس قانون تجارت تشکیل شود همان شرکتهای سهامی عام مندرج در ماده (۴) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ می‌باشد؟

 پاسخ:

بلی

 

منظور از شرکتهای سهامی مندرج در ماده (۳۵) قانون مذکور همان شرکتهای سهامی عام مندرج در ماده (۴) قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ می‌باشد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۶/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.