قانون استفساریه در خصوص تاثیر ماده ۱۷۳ قانون مالیات های مستقیم – بر ماده ۱۱۱ قانون شرکت های تعاونی مصوب ۱۳۷۲

قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم – بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی

‌قانون استفساریه در خصوص تأثیر ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم – بر ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی
‌موضوع استفسار:
————–
‌با توجه به ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 آیا ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم ناسخ ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی می‌باشد؟
‌نظریه مجلس:
———–
‌ماده واحده 

با توجه به ماده 148 قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 ماده 173 قانون مالیاتهای مستقیم ناسخ ماده 111 قانون شرکتهای تعاونی‌نمی‌باشد.
‌تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب‌و در تاریخ 1372.3.9 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری